Srbija u savremenim klimatskim promenama – predavanje dr Vladana Ducića

Dr Vladan Ducić, profesor Geografskog fakulteta u Beogradu, je na Kolarcu, dana 09.11.2007. godine, održao sjajno predavanje na temu klimatskih promena, prezentujući konkretne rezultate i zaključke sopstvenih istraživanja.

 

 

Zaključak

IPCC stoji na stanovištu da se najveći deo zagrevanja registrovanog u toku druge polovine 20. veka, može pripisati ljudskim aktivnostima. U pomenutom periodu u jugoistočnoj Srbiji je bio prisutan pad godišnje temperature, slično kao i u nekim drugim oblastima na Balkanskom poluostrvu. Sezonski trendovi promena temperature u Srbiji ne ukazuju na dominaciju antropogenog efekta staklene bašte. Promene trenda temperature sa visinom u Vojvodini u periodu 1979-2005. takođe ne ukazuju na dominaciju antropogenog efekta staklene bašte. Promene temperature u prizemnom sloju na našem području se mogu objasniti promenama dominantnih tipova cirkulacije, dok se u promene u donjoj i srednjoj troposferi mogu objasniti promenama koncentracije vulkanskog aerosola.

Promene količine padavina u drugoj polovini 20. veka se u našim krajevima mogu objasniti posrednim uticajima ENSO. Globalno posmatrano, promene temperature na delu južne hemisfere se ne mogu objasniti dominacijom antropogenog efekta staklene bašte, dok se u oblasti Arktika mogu objasniti promenama Sunčeve aktivnosti. Sunčeva aktivnost je u poslednjih 50 godina bila najjača od 850. godine. Pri tome, postoji podudarnost između nekih promena na drugim planetama Sunčevog sistema i promena temperature na Zemlji, koje bi verovatno mogla da poveže promena Sunčeve aktivnosti. Emisija ugljen-dioksida se poslednjih decenija usporava. Priraštaj koncentracije SO2 se u poslednjih 10 godina ne menja, što isključuje mogućnost bliske, antropogene katastrofalne promene klime.