Category Archives: Klimatske promene

Uporedna analiza promena temperature vazduha u Srbiji na osnovu satelitskih i prizemnih merenja

U radu je izvršena uporedna analiza promene temperature vazduha na teritoriji Srbije, na osnovu setova podataka prizemnih i satelitskih osmatranja, u periodu od 1979. do 2006. godine. Analiza trenda je pokazala da nema amplifikacije trenda porasta temperature sa visinom. Nameće se zaključak da se porast temperature vazduha na istraživanom prostoru, kao i na planeti u

Read More

Promene temperature vazduha na osnovu satelitskih osmatranja u Srbiji i svetu

U radu je analizirana promena temperature vazduha u Srbiji i svetu, na osnovu podataka satelitskih osmatranja, u periodu od 1979. do 2006. godine. Analiza trenda je pokazala da nema amplifikacije trenda porasta temperature sa visinom. Analiza za Srbiju pokazala je u poslednjih 20 godina u posmatranom periodu od 1987. do 2006. godine negativan trend temperature

Read More

Promene linearnog trenda temperature vazduha po geografskim širinama u periodu satelitskih osmatranja

U radu su ispitivane promene linearnog trenda temperature vazduha po pojasevima od po 10º geografske širine, u periodu od 1979. do 2005. godine, na osnovu satelitskih podataka. Dobijeni rezultati ukazuju na prisustvo polarne amplifikacije (porast) temperature vazduha na severnoj hemisferi, u skladu sa modelima, dok promene na južnoj hemisferi ne odgovaraju modelima antropogenog efekta staklene

Read More

Globalno zagrevanje i satelitski podaci

Pre nego što počnemo da se bavimo analizom temperaturnih nizova sa svih meridijana, da pogledamo kakvi su rezultati satelitskih merenja (1979-2005. godina)… Veoma zanimljiv rad pod nazivom PROMENE LINEARNOG TRENDA TEMPERATURE VAZDUHA PO GEOGRAFSKIM ŠIRINAMA U PERIODU SATELITSKIH OSMATRANJA. Sažetak: U radu su ispitivane promene linearnog trenda temperature vazduha po pojasevima od po 10º geografske

Read More

Globalno zagrevanje i meteorološki podaci

Na priloženoj slici vidimo odstupanja srednjih godišnjih temperatura od normale, u području centralne Engleske, za period od 1772. godine do danas. Kao što se može videti, jasno se uočava aktuelna topla klimatska faza, koja je započela negde krajem 1980-ih godina. Međutim, pozitivna temperaturna odstupanja ni u jednoj godini do sada nisu dostigla cifru od 1.5

Read More

Trendovi razlika srednjih mesečnih temperatura u proleće i jesen

“Arktik će, prema najnovijim istraživanjima, do 2014. godine ostati bez leda. Za 40 godina sva priobalna područja biće potopljena, a prelazna godišnja doba će nestati. Podizanje nivoa mora od jednog metra, predviđeno najkasnije do 2050. godine, potopiće Veneciju i Sankt Peterburg, ali i čitavu Okeaniju, Bangladeš, Holandiju. Postoji 75 odsto šanse da u leto 2014.

Read More