Category Archives: VREME SUTRA – Jakov Lovrić

Koristi od radara i meteoroloških satelita u prognozi vremena

Upotreba radara u meteorologiji počela je odmah posle Drugog svetskog rata i danas se smatra kao nezamenljivo sredstvo u sigurnom otkrivanju i praćenju opasnih vremenskih pojava – oluja. Osnovni elementi radar­skog uređaja su: predajnik, skretnica signala, antena i prijemnik (crtež gore). Po svom izgledu i funkciji, meteoro­loški radar se ne razlikuje od drugih radara. Princip rada

Read More

Prognoza vremena na osnovu osećaja kod ljudi

Čula pomažu ljudima da saznaju o prome­nama vremena. Poznato je, na primer, zujanje telegraf­skih žica, oglašavanje odre­đenih smerova vetra. Narod poznaje bunare kao dobre predskazivače vremena. Kada se vreme menja od le­pog na ružno, vazduh izlazi iz cevi i prouzrokuje ton koji se dosta dobro čuje. Očig­ledno je to posledica pada pritiska koji prethodi pogor­šanju

Read More

Prognoza vremena

Kruna nauke o vremenu je prognoza vremena. Zato ćemo u ovom odeljku pokušati da iskoristimo stečeno znanje za prognoziranje vre­mena. Razume se, tu name­ru nećemo moći da ostvari­mo u potpunosti, ali ćemo moći da se snalazimo na si­noptičkim kartama, da aktivno pratimo preglede vre­mena i prognoze vremena koje daju meteorolozi. Prvenstveno ćemo se po­zabaviti korišćenjem raznih

Read More

Vreme u ciklonu

Kako izgleda vreme u mladom ciklonu gledano, na primer, sa velikih visina iz satelita, i isto takvo vreme predstavljeno znakovima na sinoptičkoj karti, pokazuje nam crtež gore. Vreme u mladom ciklonu čini kom­pleks karakterističnih vre­menskih uslova duž fronto­va i vreme unutar vazduš­nih masa: u pozadini ciklo­na i u toplom sektoru. Ka­rakteristične vremenske us­love duž frontova nazivamo

Read More