Category Archives: VREME SUTRA – Jakov Lovrić

Atmosferski frontovi

Na granicama između dve različite vazdušne mase dolazi do sukobljavanja hladne i tople vazdušne mase. Ovu granicu stručnjaci nazivaju ATMOSFERSKI FRONT ili samo FRONT. Ovaj pojam je preuzet iz vojne terminologije (front je linija duž koje se sukobljavaju dve protivničke vojske). Za razumevanje važnih mehanizama vremenskih procesa vezanih za atmosferske frontove, veoma je važno da se shvati prostorni izgled

Read More

Vazdušne mase

Još mi je u živom sećanju decembar jedne davne godine. Tada smo nešto slavili u Domu vazduhoplovstva u Zemunu. Uveče je tempera­tura vazduha iznosila +18°C, dakle za to doba godine, izuzetno toplo. Kada smo negde oko pet časova ujutru napustili Dom, imali smo šta i da vidimo: već se bilo nahvatalo desetak santime­tara snega. Šta

Read More

Analiza vremena

Brojne podatke koji se, kako smo videli, ucrtavaju na sinoptičke karte, potrebno je temeljito analizirati da bi se što preciznije ustano­vio trenutni karakter vre­mena i time pripremio teren za solidnu prognozu vremena. Analiza vremena uglavnom se sastoji u tome da se ustanove područja niskog i visokog pritiska, položaj i karakter vazdušnih masa i granica među

Read More

Put do vremenske karte

Vremenske karte dostupne su danas većini građana. Razni televizijski studiji, kako domaći, tako i strani, daju na kraju svojih infor­mativnih emisija prognozu vremena za sledeći dan i izglede vremena za narednih nekoliko dana. Pri tome se stručnjaci ili specijalni ko­mentatori služe uprošćenim šemama za prikazivanje stvarnog stanja meteorološ­kih uslova i njegovog daljeg razvoja. Poneki televizijski

Read More

Oblaci i padavine

Ako bismo hteli da se po­tanko upoznamo sa među­narodnom klasifikacijom oblaka i njihovim karakte­ristikama, to bi značilo govori­ti o 50 vrsta oblaka i sresti se sa isto toliko njihovih imena na latinskom. Poznavanje tolikog broja oblaka, ipak, ostavimo struč­njacima. Za nas će biti do­voljno da upoznamo jednu uprošćenu klasifikaciju ob­laka. Po visini na kojoj se jav­ljaju,

Read More