Category Archives: VREME SUTRA – Jakov Lovrić

Standardna atmosfera

U atmosferi se vrši stalna neperiodična smena toplog i hladnog vremena, a kao re­zultat toga – temperatura, vlažnost i pritisak vazduha menjaju se u širokim grani­cama. U umerenim širina­ma temperatura vazduha u prizemlju menja se u grani­cama od oko -40°C do +40°C, pritisak vazduha od oko 940 do oko 1.050 miliba­ra, vlažnost vazduha od oko

Read More

Vetar

Definicija vetra je jedno­stavna: to je horizontalno kretanje vazduha. Upravo zato vetar ne možemo pot­puno izraziti samo jednim podatkom – brojem, kao što to možemo, na primer, za temperaturu, pritisak, vlagu i neke druge fizičke veliči­ne. Dovoljno je da kažemo da je sobna temperatura 20° i da imamo dosta određen uvid u toplotno stanje u

Read More

Vlažnost vazduha

Gasovi u vazduhu ostaju u nepromenjenom odnosu. Izuzetak je samo jedan – vodena para. Kaže se još i vlaž­nost vazduha ili, jednostav­no, vlaga. Količina vodene pare neprekidno se menja. Najviše je ima u vazduhu iz­nad toplih tropskih mora, a najmanje iznad ledenih i pustinjskih površina. Vodena para u atmosferu dolazi isparavanjem, a ono je utoliko

Read More

Vazdušni pritisak

Merenje vazdušnog pri­tiska omogućilo je izradu pr­vih vremenskih karata, a time i razvoj nauke o pro­gnozi vremena. Zasluga za to pripada italijanskom fizi­čaru Toričeliju, koji je otk­rio princip rada instrumen­ta za merenje vazdušnog pritiska – BAROMETRA. Princip merenja vazdušnog pritiska Toričeli je otkrio posmatrajući ponašanje žive u staklenoj cevi dužine jedan metar, napunjene ži­vom i uronjene

Read More

Osnovni fizički činioci vremena

Svakodnevno viđamo mnoge promene u atmosfe­ri. Na primer, oblake, kišu, grad, sneg, električna praž­njenja i neke optičke pojave. Slušamo fijuk vetra i grmlja­vinu, a ponekad i pravo ur­lanje žestokih oluja. Osećaj za toplotu skreće nam paž­nju na promene temperatu­re vazduha. Preko kože rea­gujemo i na promene vlažnosti vazduha. Na pritisak vazduha ne reagujemo odre­đeno, ali

Read More