Prognoza vremena na osnovu osećaja kod ljudi

Čula pomažu ljudima da saznaju o prome­nama vremena. Poznato je, na primer, zujanje telegraf­skih žica, oglašavanje odre­đenih smerova vetra.

Narod poznaje bunare kao dobre predskazivače vremena. Kada se vreme menja od le­pog na ružno, vazduh izlazi iz cevi i prouzrokuje ton koji se dosta dobro čuje. Očig­ledno je to posledica pada pritiska koji prethodi pogor­šanju vremena. Bunari „za­neme“ kada ponovo dođe do porasta pritiska, tj. kada se vreme poboljša.

Ima izvora koji daju dosta vode kada predstoji ružno vreme, od­nosno presahnu kada se vreme poboljša. I ovde je ob­jašnjenje u padu, odnosno rastu pritiska vazduha. Pad pritiska omogućava lakše is­ticanje vode iz izvora.

Jačina crkvenih zvona i daljina na kojoj se čuju, od­nosno brujanje avionskih mlaznih motora pri poleta­nju, mogu da posluže kao znaci za predskazivanje vremena. Naime, prostiranje zvuka u vezi je sa gustinom vazduha, tj. sa pritiskom i temperaturom vazduha, a znatno zavisi i od pravca i brzine vetra. Kada god čuje­mo neuobičajeno jači zvuk sa zapadne strane (najčešće pri poletanju aviona sa ae­rodroma) treba očekivati brze promene vremena – promenljivo vreme.

I čulo mirisa možemo koristiti za prognozu vremena. Pri padu pritiska vazduha iz kanalizacionih cevi i zemlja­nih kapilara izlaze gasovi koji obično imaju neugodan miris i predznak su pogorša­nja vremena.

I vid nam po­maže u prognozi vremena, jer primećujemo sve promene na nebu i u pravcu horizon­ta. Jedna povelja iz Vavilo­na kaže da će biti kiše ako Sunce ili Mesec imaju ve­nac, tj. krug oko njih.

Dugogodišnjim posmatra­njem neba i svega što se oko nas zbiva, može od pojedinca napraviti pravog „detekti­va“ kome ni najmanja pro­mena na nebu ne izmakne ako ima neko prognostičko značenje. Stari ljudi, kao što su ribari i ratari, dakle oni čija aktivnost u mnogome zavisi od vremena, poseduju veliko iskustvo o vremenu i njegovim promenama. Kod pojedinca može se čak govo­riti o instinktu za vreme, ali to ne mora biti neko osobito osećanje, međutim može biti nasleđeno sećanje.

VAŽNA PRAVILA KOJA SE ZASNIVAJU NA IZGLEDU NEBA PRI IZLASKU I ZALASKU SUNCA

„Ako je zalazak Sun­ca lep, najverovatnije je da će sutra biti lepo vreme“.

Lep zalazak Sunca je ta­kav zalazak kada je nebo vedro, a Sunce postepeno menja boju od žute, preko narandžaste, do crvene. Ako na nebu ima visokih oblaka, oni posle zalaska Sunca po­staju žuti, a niski oblaci na horizontu postaju crveni.

„Ako je zalazak Sun­ca ružan, najvero­vatnije je da će sutra doći do pogoršanja vremena“.

Ružan zalazak Sunca je zalazak kada je nebo deli­mično pokriveno oblacima i to, pre svega, na strani na kojoj Sunce zalazi. Na po­slednjoj četvrtini dnevnog hoda Sunce se potpuno skriva iza oblaka, gubi sjaj i pri­likom zalaska sasvim nestane. Posle zalaska Sunca brzo se smrkne. U toku za­laska, nebo u pravcu Sunca ima prljavo-žućkastu boju.

Prethodna dva pravila mogu se iskazati i na sledeći način: „Ako na zalasku Sunca postoji večer­nje rumenilo, ne oče­kuj pogoršanje vre­mena za naredni dan“, a „Ako je nebo pri zalasku Sunca pr­ljavo-žućkasto, oče­kuj pogoršanje vremena za naredni dan“.

Jutarnje crvenilo, naprotiv, ukazuje na pogor­šanje vremena još istog dana. Ova pravila imaju go­tovo univerzalni karakter jer, na primer, Italijani kažu „Rosso di sera bel tempo si spera“ ili „Rosso di matina mal tempo camina“, što zna­či „Uveče crvenilo, nadaj se lepom danu“, „Crvenilo ujut­ru, ružno vreme dolazi“.

U vezi sa primenom ovih pravila u urbanim i industrijalizovanim sredinama treba biti dosta oprezan. Naime, prljavo-žućkasta boja neba pri zalasku Sunca može da bude i zbog zagađenosti vazduha. Prema tome, treba paziti odakle se po­smatra zalazak ili izlazak Sunca.

Izvor: http://www.natura.rs/feljton1