Alarmistički mitovi o globalnom zagrevanju

Ljudi vole kata­strofe. To ih zbli­žava. — Bra­ni­mir Štulić

Žurba da se spase čove­čan­stvo je skoro uvek samo fasada za žurbu da se njime zavlada“ — H.K. Mencken

 

Skoro sva­kog dana sa ekrana i novin­skih stu­baca zasipa nas prava lavina kata­stro­fič­kih pro­gnoza u vezi sa buduć­no­šću pla­nete: glo­balno zagre­va­nje je uzelo do sada nevi­đene raz­mere, led­nici se tope, tem­pe­ra­tura raste enorm­nom brzi­nom, živo­tinj­ske i biljne vrste nestaju, ura­gani su sve češći i sve jači, a poplave i suše sve dra­stič­nije. A za celu ovu kal­va­riju je kriv – čovek. Ipak, kako se pro­jek­cije pome­raju u buduć­nost, kata­stro­fi­čari nastu­paju sve ube­đe­nije, a što je buduć­nost dalja – to je izve­snost kata­strofe veća: ako se „ovako nastavi“, za 100 godina ćemo skoro izu­mreti kao vrsta, nivo mora će pora­sti 2 metra i pola Holan­dije, Nju­jork ili Šan­gaj će biti poto­pljeni, zara­zne bole­sti će se pro­ši­riti na teri­to­rije na kojima ih nikad nije bilo, itd, itd… Pro­pa­gandni film Incon­vi­ni­ent truth, ame­rič­kog poli­ti­čara Al Gora, pun nauč­nih polu­is­tina, sum­nji­vih pred­vi­đa­nja i čak otvo­re­nih kri­vo­tvo­re­nja činje­nica, ali izra­zito alar­mi­stički i apo­ka­lip­tički po tonu, postao je pravi hit na Zapadu, obo­rivši rekorde gle­da­no­sti Ben Hura, i na kraju dobivši Oskara za doku­men­tarni film.

Kata­stro­fička upo­zo­re­nja eko­lo­škog pokreta imaju, naravno, dugu pred­i­sto­riju. Njih smo mogli da slu­šamo kroz dobar deo 20. veka. Ta pred­vi­đa­nja su u pro­šlo­sti po karak­teru bila vrlo razli­čita, ali kon­stanta je uvek bila ideja da je smak sveta blizu, da je čovek za to odgo­vo­ran, i da ako ne zau­sta­vimo dalji indu­strij­ski razvoj, divlja­nje ljud­ske pohlepe i težnje za pro­fi­tom – osu­đeni smo na kolek­tivnu pro­past. Ko bi se još setio histe­rije kise­lih kiša iz 1970-ih; ili histe­rije glo­bal­nog zahla­đe­nja takođe iz 1970-ih godina (da, vero­vali ili ne – glo­bal­nog zahla­đe­nja), po kojoj ćemo ući u ledeno doba zato što čovek emi­tuje enormne koli­čine sul­fata i aero­sola u atmo­sferu, koji sni­ža­vaju tem­pe­ra­turu. Autor ove teo­rije je bio Sti­ven Šnaj­der, isti onaj nauč­nik koji će kra­jem 1980-ih godina, iro­nično, prvi izaći sa teo­ri­jom glo­bal­nog zagre­va­nja kao posle­dice enorm­nih emi­sija gasova sta­klene bašte od strane indu­strije. Dalje, setimo se samo pro­gnoza Rim­skog kluba iz ranih 1970-ih, da će do početka 21. veka na Zemlji biti preko 12 mili­jardi ljudi ili da će se rezerve nafte i uglja iscr­peti do kraja 20. veka. A onda su usle­dile slične pro­gnoze da nafte i uglja ima koliko hoćete, jer su „potrebni“ da bi se saču­vala pret­po­stavka o sago­re­va­nju fosil­nih goriva u nared­nih 100 godina kao uzroka kata­stro­fal­nog zagre­va­nja. Ili pro­gnoze da će šume nestati (a njih je više danas nego pre 100 godina). Ili ko još pamti priče strave i užasa od kojih se do pre neku godinu nije moglo živeti na TV – o šire­nju ozon­skih rupa i masov­nom umi­ra­nju od raka kože? Skoro da ste imali uti­sak da je svako izla­ganje Suncu ravno samo­u­bi­stvu. I odjed­nom, sve je nestalo.

NIJEDNA od ovih ­ka­ta­stro­fič­kih pro­gnoza se nije ostva­rila!!! Zašto bismo onda danas vero­vali da će se pla­neta zagre­jati i do čak 6 ste­peni Cel­zi­jusa do 2100. godine, kako nas plaše biro­krate UN i pri­pad­nici eko­lo­škog pokreta???

Glo­balno zagre­va­nje i kli­mat­ske promene

Glo­balno zagre­va­nje je dosta žilava i vitalna eko­lo­ška moda koja traje od kraja 1980-ih, kada su se, zajedno sa izve­šta­jima o zagre­va­nju pla­nete posled­njih dece­nija, prvi put poja­vile i pro­jek­cije veli­kog budu­ćeg pora­sta tem­pe­ra­ture. Nauč­nici koji su 1970-ih godina uglav­nom upo­zo­ra­vali na trend glo­bal­nog zahla­đe­nja, od kraja 1980-ih su pot­puno pro­me­nili ori­jen­ta­ciju ka novo­ot­kri­ve­noj „toplot­noj“ kata­strofi. U koa­li­ciji sa eko­lo­škim gru­pama za pri­ti­sak, vla­di­nim agen­ci­jama uvek volj­nim da pro­šire svoju ulogu u eko­no­miji, i inte­lek­tu­al­cima očaj­nički želj­nim neke nove teo­rije o „trži­šnoj gre­šci“ i novog povoda za ostra­ki­zam biznisa, oni su počeli da šire stra­hove od nei­zbe­žnog i poten­ci­jalno kata­stro­fal­nog glo­bal­nog zagre­va­nja koje iza­ziva indu­strija sago­re­va­njem fosil­nih goriva. Ta kam­pa­nja je pre­ra­sla brzo u pravu histe­riju u kojoj naučni argu­menti više nisu imali mnogo uti­caja, a ključnu ulogu su pre­u­zele pažljivo medij­ski pla­si­rane apo­ka­lip­tičke lita­nije. I sami nauč­nici koji su sebe pro­na­šli u pro­po­ve­da­nju ove lita­nije od samog starta su bili nači­sto s tim da se čisto nauč­nim argu­men­tima ne može doka­zati da je zagre­va­nje poten­ci­jalno kata­stro­falno (u stvari, za 150 godina ono je izno­silo nešto više od pola ste­pena Celzijusa), a još manje da je čovek za njega kriv, a tek naj­ma­nje da se pro­ši­ri­va­njem poli­tičke kon­trole pri­vrede i ljud­skih života ono može izbeći. Sam Sti­ven Sch­ne­i­der ovako je opi­sao ulogu nauč­nika u šire­nju histe­rije glo­bal­nog zagre­va­nja: „Da bismo zao­ku­pili ima­gi­na­ciju jav­nog mnjenja… mi moramo da izno­simo pojed­no­sta­vljena i dra­ma­tična tvr­đe­nja, što manje po­mi­njući sum­nje koje imamo. Svako za sebe mora da odredi pravi balans između efi­ka­sno­sti i pošte­nja„. Dakle, malo nauke, malo pro­pa­gande, a koliko čega – to je na sva­kom poje­dincu da za sebe odluči, ali sa uput­stvom da bi bilo kakve sum­nje u kata­stro­fičke pro­gnoze tre­balo „što manje po­mi­njati“. A da je ova pro­pa­gandna tak­tika uglav­nom uspela potvr­đuje James Han­sen, takođe jedan od naj­pro­­mi­nent­ni­jih nauč­nika alar­mi­sta, pre nekog vre­mena u svo­joj sle­de­ćoj izjavi: Naglasak na ekstrem­nim sce­na­ri­jima možda je bio oprav­dan ranije dok jav­nost i poli­ti­čari nisu bili sve­sni pro­blema glo­bal­nog zagre­va­nja. Danas su nam potrebni objek­tivni modeli uti­caja na klimu koji su u skladu sa sada­šnjim okol­no­stima„. Dakle, ne moramo više da lažemo i izmi­šljamo alar­mantne sce­na­rije da bi pre­pla­šili jav­nost i poli­ti­čare; pove­ro­vali su nam! Sada možemo da poč­nemo da se bavimo i naukom.

Tokom 1990-ih glo­balno zagre­va­nje je bilo glavni argu­ment koji je kori­šćen kao oprav­da­nje između ostalog i dono­še­nja Kjoto pro­to­kola kojim bi tre­balo da se sma­nji emi­sija gasova sta­klene bašte sa ciljem da se snizi tem­pe­ra­tura na Zemlji i izbegnu kata­stro­falne posle­dice pro­mene klime. Među­tim, od 1998. godine nao­vamo glo­balna tem­pe­ra­tura se skoro uop­šte nije pro­me­nila. Apo­ka­lip­tičke vizije koje se osla­njaju samo na porast tem­pe­ra­ture posta­jale su sve manje uver­ljive, i zato su alar­mi­sti posled­njih godina pre­stali da govore o glo­bal­nom zagre­va­nju, jer su pro­mo­vi­sali novu agendu nazvanu — „kli­mat­ske pro­mene“. Ovo je vrlo zgodna pro­mena para­digme, jer više ne morate da se osla­njate isklju­čivo na jedan fak­tor –  zagre­va­nje, koje, kao što vidimo zna da „izda“. Od sada, pro­blem su flu­idne i sve­pri­sutne kli­mat­ske pro­mene, dakle, čovek će od sada biti kriv za apso­lutno sve što se u teku­ćim mete­o­ro­lo­škim zbi­va­njima može opi­sati kao čudno, ekstremno i neu­o­bi­ča­jeno, bez obzira da li su to suše, poplave, hladnoće, vrućine, cikloni, anticikloni, ura­gani, toplje­nje leda, sne­žne oluje i slično. Ako je mnogo kiše, to je zbog „pro­mene vrem­enskih režima kao posle­dica ljud­ske emi­sije ugljen-dioksida“, ako je suša još i pre – to je „pred­vi­diva posle­dica pora­sta glo­balne tem­pe­ra­ture. Ako ima mnogo ura­gana – kriv je okean koji se greje, ako je malo pada­vina – opet je kriv okean koji se greje. Ali, da ne bude zabune, i ako je mnogo hladno, to takođe uka­zuje na abnor­malne „kli­mat­ske pro­mene“ za koje je inače „nauka doka­zala“ da ih iza­ziva čovek, pa se tako čak tvr­dilo da poja­čane ledene oluje u Kanadi pret­hod­nih zima imaju veze sa glo­bal­nim zagre­va­njem. Marta 2007. jedan ame­rički NGO akti­vi­sta je poslao svoje ljude na Ark­tik da „dokažu“ kako se led tamo topi i kra­jem zime i da je stvar dogo­rela do nokata. Kada su se ljudi našli usled ark­tičke ciče, na –35 ste­peni, i kad se jedan od njih skoro smr­zao, nji­hov šef je za to okri­vio glo­balno zagre­va­nje, i „nepre­dvi­di­vost“ koju ono nosi (!?).

Šnajderovsko-hansenovsko shva­ta­nje nauke kao indi­vi­du­alno dozi­rane meša­vine teo­rije i laga­nja u višem poli­tič­kom inte­resu postalo je vrlo raši­reno i uobi­ča­jeno; nauč­nici koji ne žele da pro­mo­višu agendu borbe sa kli­mat­skim pro­me­nama bivaju ozna­čeni kao lobi­sti naft­nih grupa, gube fon­dove za istra­ži­va­nja, nji­hovi radovi se mnogo teže obja­vljuju u struč­nim časo­pi­sima, itd. Kon­for­mi­zam sa poli­tič­kom zlo­u­po­tre­bom nauke postao je tako ulti­ma­tivni način pro­fe­si­o­nalne i soci­jalne pro­mo­cije jed­nog istra­ži­vača nauke o klimi.

Posebnu ulogu u šire­nju i utvr­đi­va­nju ove Sch­ne­i­de­rov­ske kon­cep­cije „efi­ka­sne“ nauke ima Među­vla­din panel o kli­mat­skim pro­me­nama – IPCC (Inter­go­vern­men­tal Panel of Cli­mate Change), ekspertsko-političko telo koje su for­mi­rale UN sa neskri­ve­nim ciljem da svo­jim nauč­nim auto­ri­te­tom pro­mo­više poli­tičku agendu glo­bal­nog zagre­va­nja. IPCC je glavni i naj­u­bo­ji­tiji instru­ment poli­tičke zlo­u­po­trebe nau­ke o klimi. To se dobro vidi već po osni­vač­kom doku­mentu ove orga­ni­za­cije – Prin­cipi rada IPCC, gde se kaže da je nji­hov cilj da „kon­cen­trišu svoje aktiv­no­sti na podr­šku Okvir­noj kon­ven­ciji OUN o kli­mat­skim pro­me­nama“. Pome­nuta kon­ven­cija, između osta­log kaže da su „glo­balne kli­mat­ske pro­mene i nji­hovi nega­tivni efekti od zajed­nič­kog inte­resa za celo čove­čan­stvo“, kao i da „glo­balna pri­roda kli­mat­skih pro­mena traži efi­ka­san među­na­rodni odgo­vor“. Tako vidimo da, po sop­stve­nom glav­nom doku­mentu IPCC, funk­cija ove orga­ni­za­cije nije da se bavi nauč­nim obja­šnje­njem kli­mat­skih pro­mena, kako se često tvrdi u popu­lar­nim medij­skim pre­zen­ta­ci­jama, već da podr­žava poli­tičku agendu biro­krata UN, koji su, neza­vi­sno od nauke, već raz­vili svoju „teo­riju“ kli­mat­skih pro­mena. Oba posled­nja šefa IPCC to uop­šte nisu krili. Robert Wat­son, pred­se­da­va­jući IPCC u vreme izve­štaja iz 2001, je rekao da „ovaj izve­štaj daje pod­sti­caj vla­dama u svetu da ispune svoje oba­veze u pogledu sma­nje­nja emi­sija gasova sta­klene bašte„. Sada­šnji pred­se­da­va­jući Rajen­dra Pac­ha­uri je, ako je to uop­šte moguće, još jasniji: „Mislim da nauka mora da obez­bedi ube­dljive razloge i logiku za akcije sma­nje­nja emi­sija CO2, i ja se nadam da će IPCC biti u sta­nju da ubu­duće obavi tu funk­ciju„. Dakle, oni svoj zada­tak ne shva­taju kao neu­tralno sumi­ra­nje nauč­nih zna­nja, već kao aktivno lobi­ra­nje za sma­nje­nje emi­sija gasova sta­klene bašte, tako što će „pro­i­zvo­diti“ naučna obja­šnje­nja koja će poli­ti­čari moći da isko­ri­ste kao oprav­da­nje za poli­tičku akciju u tom pravcu. Zato je vrlo zago­netno uporno pona­vlja­nje medija da je IPCC „vodeći naučni auto­ri­tet“ za kli­mat­ske promene.

Isto­ri­jat mani­pu­la­cija ove orga­ni­za­cije je vrlo duga­čak. Jedna od naj­dra­stič­ni­jih je izda­va­nje tako­zva­nih saže­taka za poli­ti­čare (sum­mary for policy makers), rezi­mea izve­štaja nauč­nika IPCC na 20-ak strana, koje ne rade sami nauč­nici. Te sažetke rade pred­stav­nici vlada, i to kon­sen­zu­som svih uče­snika. Dakle, naučnici nemaju nika­kvog uti­caja na sadr­žaj sažetka koji će se poja­viti, i koji će onda jav­nost kori­stiti kao navodni izraz sta­nja nauč­nog zna­nja. Sadr­žaj tih saže­taka je naj­če­šće kom­pro­mis koji iza zatvo­re­nih vrata postižu biro­krate UN i koji ne odgo­vara nužno duhu, a često ni slovu nauč­nog izve­štaja. Ana­li­zom sažetka za poli­ti­čare, i ori­gi­nal­nog izve­štaja, više autora je poka­zalo da su zaključci za poli­ti­čare bili dra­ma­tič­nije into­ni­rani, da su siste­mat­ski ukla­njali sve ograde, nei­zve­sno­sti i sum­nje koje su imali nauč­nici, a pone­kad su i pot­puno iskri­vljeno pred­sta­vljali zaključke nauč­nika. Bila su naj­ma­nje dva velika skan­dala u tom pogledu. U izve­štaju iz 1995. stoji čuvena reče­nica da „raspolo­živa evi­den­cija uka­zuje na zna­ča­jan antro­po­geni uti­caj na kli­mat­ske pro­mene“ koja je hilja­dama puta citi­rana, i mnogi je sma­traju odlu­ču­ju­ćim fak­to­rom koji je mnoge vlade naveo da pot­pišu Kjoto pro­to­kol. Ipak, pri uvidu u naučni izve­štaj nije se mogao pro­naći nika­kav osnov za takvu tvrd­nju. Ispo­sta­vilo se da je ta reče­nica bila umet­nuta od strane biro­krata nak­nadno, pošto je sci­en­ti­fic review već bio zavr­šen. Drugi sli­čan skan­dal je izbio sa sum­ma­ri­jem iz 2001, i sasto­jao se u tome što je u njemu pisalo da će tem­pe­ra­tura pora­sti 1.5 do 6 ste­peni, iako u izve­štaju nauč­nika nema ni govora o gor­njoj cifri od 6, već samo 4,8 ste­peni! Poli­ti­ča­rima i biro­kra­tama UN cifra od 4,8 ste­peni se napro­sto uči­nila nedo­voljno alar­mant­nom, pa su je, kako neki sve­doci kažu, u 11 sati noću, u kan­ce­la­riji šefa IPCC, pre­pra­vili u 6! Treći skan­dal se tiče naj­no­vi­jeg sažetka iz 2007, koji je obja­vljen 2. febru­ara ove (2007) godine. Zagonetka je što je saže­tak obja­vljen, ali će se zato sa obja­vlji­va­njem celog izve­štaja sače­kati naj­ma­nje još četiri meseca. Zašto? Evo odgo­vora: „Potrebno je uskla­diti deta­lje izve­štaja i sažetka za poli­ti­čare„, kaže Rajen­dra Pac­ha­uri, šef IPCC. Dakle, potrebno je malo „dote­rati“ izve­štaj nauč­nika u onim tač­kama gde on odstupa od una­pred done­sene poli­tičke odluke da je „čovek odgo­vo­ran za 90% glo­bal­nog zagrevanja“.

U onome što sledi ispi­ta­ćemo neko­li­cinu široko pri­hva­će­nih gle­di­šta u jav­no­sti za koja se tvrdi da se zasni­vaju na nauč­nom zna­nju, a koja po pra­vilu pred­sta­vljaju mitove alar­mi­stičke pro­pa­gande koji nisu zasno­vani na nauci i ne kore­spon­di­raju činjenicama.

Alar­mi­stički mitovi

Mit 1: Kon­sen­zus naučne zajed­nice: Sada­šnji šef IPCC, Rajen­dra Pac­ha­uri izja­vio je nepo­sredno uoči izda­va­nja sažetka naj­no­vi­jeg izve­štaja, da je svrha celog izve­štaja da „stavi tačku na pole­mike oko uzroka glo­bal­nog zagre­va­nja“. Alar­mi­stičke orga­ni­za­cije i poli­ti­čari kori­ste IPCC kao argu­ment da je nauka odre­dila uzroke glo­bal­nog zagre­va­nja i da je svaka dalja rasprava nepo­trebna. Svako kri­tičko gle­di­šte na ofi­ci­jelnu teo­riju oni ocenjuju kao „seja­nje kon­fu­zije“, što pod­seća na način na koji svi tota­li­tarni pokreti doži­vlja­vaju javnu kri­tiku. I ovaj sin­drom mili­tantne neto­le­ran­cije prema skep­ti­cima je vrlo raši­ren; čak i na navodno neu­tral­noj Wiki­pe­diji pod odred­ni­com „glo­bal war­ming con­tro­versy“, posle rela­tivno korekt­nog pre­zen­ti­ra­nja sta­vova i jedne i druge strane, ide čitav ode­ljak u kome se tvrdi da naftna indu­strija finan­sira skep­tike. Ali, zato ne piše da je recimo James Han­sen, jedan od naj­gla­sni­jih alar­mi­sta među nauč­ni­cima, koji je optu­žio admi­ni­stra­ciju pred­sed­nika Buša za „cen­zuru nauke“ deset dana pred pred­sed­ničke izbore, zapravo bio na plat­nom spi­sku fon­da­cije supruge sena­tora Kerija, nje­go­vog pro­tiv­kan­di­data. Svi disi­dent­ski gla­sovi se tako jed­no­strano ozna­ča­vaju ili kao lobi­stički ili kao mišlje­nja neke tvr­do­glave grupe fanatika.

Ipak, nika­kav kon­sen­zus u nauč­noj zajed­nici ne postoji po ovom pita­nju. Na sajtu World Cli­mate Report, koji ure­đuju tro­jica pozna­tih kli­ma­to­loga, mogu se pro­či­tati izve­štaji i rezi­mei iz dese­tina i čak sto­tina nauč­nih radova obja­vlje­nih u struč­noj kli­ma­to­lo­škoj lite­ra­turi koji su vrlo skep­tični prema ofi­ci­jel­noj teo­riji glo­bal­nog zagre­va­nja, i koji otvo­reno dovode u pita­nje njene osnovne teo­rij­ske postavke, da ne govo­rimo o prak­tič­nim zaključ­cima. Tu nije reč o pro­pa­gand­nom štivu akti­vi­sta i lobi­sta, već o nauč­nim rado­vima ugled­nih pro­fe­sora sa vode­ćih ame­rič­kih i svet­skih uni­ver­zi­teta koji su pro­šli strogu naučnu recen­ziju (peer review) i obja­vljeni u vode­ćim časopi­sima poput Nature, Sci­ence, Geop­hysi­cal Rese­arschl Let­tersEnvi­ron­men­tal Ghe­o­logy, itd.

Kada je Sti­ven Har­per postao kanad­ski pre­mi­jer pro­šle (2006) godine, on je dobio pismo koje je pot­pi­salo preko 60 istak­nu­tih kli­ma­to­loga i geo­fi­zi­čara iz Kanade, Ame­rike, Novog Zelanda i Evrope, u kome od njega traže da ne podrži Kyoto pro­to­kol. U tom otvo­re­nom pismu 60 kli­ma­to­loga, među kojima je i neko­li­cina čla­nova IPCC, između osta­log se kaže i sle­deće: „Empi­rij­ski podaci ne podr­ža­vaju sada­šnje kompju­ter­ske modele klime, tako da ima malo razloga da veru­jemo model­skim pre­dviđa­njima buduć­no­sti. Ali, upravo to je ono što rade Ujedinjene Nacije (UN) u stva­ra­nju i pro­mo­vi­sa­nju Kjoto pro­to­kola i što je na delu u alar­mi­stič­kim pred­vi­đa­njima na kojima je kli­mat­ska poli­tika Kanade zasno­vana I dok samo­u­ve­rene pro­kla­ma­cije naučno nekva­li­fi­ko­va­nih eko­lo­ških grupa mogu poslu­žiti za sen­za­ci­o­na­li­stičke vesti, one ne mogu biti osnova za ozbiljno for­mu­li­sa­nje poli­tike. Stu­dije glo­balne klime su, kao što ste vi rekli, „nauka u nasta­ja­nju“, i to jedna od možda naj­slo­že­ni­jih koje su se ikad poja­vile. Možda će proći mnogo godina pre nego što u pot­pu­no­sti razu­memo klimu na Zemlji. Bez obzira na to, zna­čajni napre­dak je nači­njen u posled­nje vreme, posle dono­še­nja Kjoto pro­to­kola, i mnogo toga nas danas ube­đuje u bes­pred­met­nost briga oko rastuće emi­sije gasova sta­klene bašte. Ako bismo se vra­tili u sre­dinu 1990-ih godina i znali ono što danas znamo o klimi, Kjoto sigurno ne bi posto­jao, zato što bismo zaklju­čili da je nepo­tre­ban… Da su „kli­mat­ske pro­mene stvarne“ pred­sta­vlja besmi­slenu frazu koju akti­vi­sti stalno kori­ste da bi ube­dili jav­nost da je kli­mat­ska kata­strofa nei­zbe­žna, a čovek uzrok te kata­strofe. Nije­dan od tih stra­hova nije oprav­dan, glo­balna klima se menja sve vreme zahvalj­u­jući pri­rod­nim uzro­cima, i uti­caj čoveka je još uvek nemo­guće odvo­jiti od pri­rod­nih odstupanja.“

Među radi­kal­nim skep­ti­cima su jedan pro­fe­sor Ric­hard Lind­zen sa čuve­nog MIT, jedan od vode­ćih svet­skih kli­ma­to­loga što pri­znaju i nje­govi pro­tiv­nici, zatim dr Habi­bulo Abdu­si­ma­tov, pred­sed­nik Ruske aka­de­mije nauka i vodeći ruski astro­fi­zi­čar, Wili Soon i Salie Balu­nas sa čuve­nog Har­vard Uni­ver­zi­teta, Hen­rik Sven­smark sa Dan­skog naci­o­nal­nog Cen­tra za pro­u­ča­va­nje sve­mira, pro­fe­sor Zbi­gnjev Javo­rov­ski sa var­šav­skog Insti­tuta za radi­o­lo­giju, ranije glavni ek­spert UN za odre­đi­va­nje atmo­sfer­ske kon­cen­tra­cije CO2, ili pro­fe­sor Wil­liam Grey sa Kolo­rado Uni­ver­zi­teta, jedan od naj­bo­ljih pozna­va­laca ura­gana na svetu, zatim pro­fe­sor Chris Lind­sea sa Uni­ver­zi­teta Okla­home, takođe čuveni istra­ži­vač ura­gana koji je pre neko­liko godina, zbog poli­ti­za­cije te orga­ni­za­cije, napu­stio mesto šefa IPCC za pita­nja uti­caja glo­bal­nog zagre­va­nja na ekstremne vre­men­ske pojave itd, i dese­tine dru­gih osoba slič­nog kali­bra. To nisu ama­teri i lobi­sti, već spa­daju među sam vrh kli­ma­to­loga i geo­fi­zi­čara na pla­neti. Naravno, nji­hovo pri­su­stvo nije nika­kav auto­mat­ski dokaz da su skep­tičke teo­rije o glo­bal­nom zagre­va­nju ispravne, već samo da ne postoji nika­kav kon­sen­zus u nauč­noj zajed­nici oko tog pitanja.

Osim toga, sporno je i zna­če­nje samog argu­menta o kon­sen­zusu u nauč­noj raspravi, čak i da on postoji. U sred­njem veku je posto­jao kon­sen­zus o tome da je Zemlja ravna ploča, a Bruno je spa­ljen jer je tvr­dio da ona nije cen­tar sve­mira. U nauci većina ne znači nužno da ste u pravu. Kada je svo­je­vre­meno obja­vljena knjiga „100 nauč­nika ospo­rava teo­riju rela­ti­vi­teta“, Albert Ajn­štajn je začu­đeno upi­tao: „pa ako su tako sigurni da su u pravu, dovo­ljan je bio i jedan“? Čim neko ima stalnu potrebu da doka­zuje kako je nje­govo gle­di­šte u većini, to već govori o manjku samo­po­u­zda­nja u vla­stite argu­mente i želji da se ućut­kaju oponenti.

 

Mit 2: Zagre­va­nje iza­zi­vano od strane čoveka: Jedino što je u nauč­noj zajed­nici do sada nedvo­smi­sleno empirij­ski doka­zano u vezi glo­bal­nog zagre­va­nja jeste da je glo­balna tem­pe­ra­tura u posled­njih 150 godina pora­sla oko 0,6 ste­peni Cel­zi­jusa sa mar­gi­nom gre­ške od 0,2 ste­pena. To su podaci koji su dobi­jeni sa veli­kog broja mete­o­ro­lo­ških sta­nica na povr­šini Zemlje u pret­hod­nih 150 godina.

Ključna dogma na koju se osla­nja alar­mi­zam jeste ta da je čovek odgo­vo­ran za ovaj rast glo­balne tem­pe­ra­ture, i ta dogma je samo postu­li­rana u obliku teo­rije, ali ne i doka­zana. Teo­rija je jed­no­stavna: Sun­čevi zraci pro­diru kroz atmo­s­feru Zemlje, pada­jući na njenu povr­šinu, jedan deo biva upi­jen, a veći deo se vraća u sve­mir u obliku radi­o­ak­tivne ener­gije. Ipak, gasovi poput metana i CO2 koji se nalaze u atmo­sferi, zadr­ža­vaju jedan deo te ener­gije u obliku toplote po prin­cipu po kome folija sta­klene bašte zadr­žava ener­giju Sunca i emi­tu­jući ener­giju nazad – greje pro­stor na povr­šini pla­nete. Posled­njih 100 godina ta zavesa od GSB je „zgu­snuta“ zbog uti­caja ljud­skog fak­tora (emi­sija CO2) što dovodi do pove­ća­nog zagre­va­nja cele pla­nete. Podaci sa Zemljine povr­šine, koji kažu da se glo­balna tem­pe­ra­tura za 150 godina pove­ćala oko 0,6 ste­peni, nai­zgled potvr­đuju ovu teoriju.

Ali, ovde se javljaju prvi pro­blemi. Po pret­po­stav­kama iste teo­rije, niži slo­jevi atmo­sfere bi tre­balo da se zagre­vaju još i više od same Zemljine povr­šine, posebno u trop­skim kra­je­vima. Ipak, prema poda­cima koje dobi­jamo iz vazdu­šnih balona i sate­lita, koji mere tem­pe­ra­turu nižih slo­jeva atmo­sfere, glo­balna tempe­ra­tura se od 1979. do danas znatno manje pro­me­nila od one na povr­šini. Dodatno, ovaj efe­kat bi morao da bude naj­i­zra­že­niji iznad tropa, ali je tamo rast tem­pe­ra­ture na povr­šini duplo viši od onog u atmo­sferi. Para­doks je oči­gle­dan: ako je teo­rija GSB tačna, onda bi tem­pe­ra­ture u nižim slo­je­vima atmo­sfere tre­balo da budu više nego na Zemlji, a one su niže! S druge strane, po istoj teo­riji bi na povr­šini Zemlje, polovi tre­balo da se greju daleko više od trop­skih kra­jeva i ume­re­nog pojasa. Ipak, podaci kažu da se naj­više zagreva ume­reni pojas severne hemi­sfere, dok je tem­pe­ra­tura na Gren­landu niža danas nego pre 50 godina, a na južnoj hemi­sferi trend je pot­puno obr­nut od pred­vi­đa­nja teo­rije; što idemo dalje od ekva­tora ka južnom polu – zagre­va­nje je sve manje, a na Antark­tiku zapravo imamo zahla­đe­nje kroz čitav 20. vek! Za ovo ofi­ci­jelna teo­rija napro­sto nema nika­kvo obja­šnje­nje. Podaci oči­gledno „ne sarađuju“.

Jedno od mogu­ćih obja­šnje­nja ovih dis­kre­panci jeste da je glo­balno zagre­va­nje na povr­šini niže nego što se tvrdi, tj. da su podaci mete­o­ro­lo­ških sta­nica sa Zemlje nedo­voljno pou­zdani. Nji­hova mar­gina gre­ške je duplo veća od mar­gine gre­ške sate­lit­skih mere­nja. Drugo, naj­veći broj mete­o­ro­lo­ških sta­nica se nalazi u gra­do­vima. Pre 100 ili 150 godina ogromna većina njih su bile loci­rane u gra­do­vima koji su bili više­struko manji, ili pak u selima koja su u među­vre­menu pre­ra­sla u gra­dove. Recimo, glavna refe­rentna meteo­ro­lo­ška sta­nica u Beo­gradu se koliko pre Prvog svet­skog rata nala­zila u kuku­ru­zi­štu, da bi danas bila loci­rana u cen­tru grada, između blo­kova betona i asfalta. Nije sve­jedno da li se tempera­ture oči­ta­vaju u pri­rodi ili u cen­tru mega­lo­po­lisa; da li ste na vre­lom avgu­stov­skom danu u Košut­njaku ili na Tera­zi­jama, jer na Tera­zi­jama niste u sta­nju da izo­lu­jete ono što je prava tem­pe­ra­tura od vir­tu­el­nog „urba­nog efekta“ asfalta i betona. Oko 95% svet­skih mete­o­ro­lo­ških sta­nica je u sred­njim i veli­kim gra­do­vima. Po nala­zima pro­fe­sora Bal­linga sa Ari­zona Uni­ver­zi­teta, efe­kat „urba­nog zagre­va­nja“, zajedno sa pove­ća­nim kori­šće­njem zemlje i pro­me­nama u sistemu mere­nja tem­pe­ra­ture bi mogao da bude odgo­vo­ran za pri­bli­žno polo­vinu oči­ta­nog pora­sta tem­pe­ra­ture u pro­te­klih 30 godina. Po poda­cima iz mete­o­ro­lo­ških sta­nica loci­ra­nih na selima iz Severne Ame­rike i Evrope, gde je urbani efe­kat gotovo isklju­čen, tem­pe­ra­tura u posled­njih 30 godina je zapravo blago opala! Slični podaci se dobi­ja­ju i ana­li­zom tako­zva­nih tem­pe­ra­tur­nih proxy-ja, poput godova na drveću, kise­o­nič­nih izo­topa iz ledene kore i dru­gih, koji se kori­ste za rekon­struk­ciju klime u pro­šlo­sti, a koji poka­zuju odsu­stvo ozbilj­ni­jeg zagre­va­nja u posled­njim dece­ni­jama, za razliku od jasnog zagre­va­nja koje se na istim proxxy-ima vidi u 1920-im i 1930-im godi­nama.

Jedan od daljih uga­o­nih kame­nova ofi­ci­jelne teo­rije sta­klene bašte jeste navodna kau­zalna veza između pora­sta kon­cen­tra­cije CO2 i pora­sta tem­pe­ra­ture. Ali, i tu imamo veliki pro­blem – naj­veće zagre­va­nje je zabe­le­ženo do kraja 1930-ih godina, kada je emi­sija CO2 bila zane­mar­ljiva u odnosu na dana­šnju. Od 1940-ih do 1970-ih godina, peri­odu naj­dra­stič­ni­jeg pove­ća­nja emi­sija CO2 – imamo zapravo trend zahla­đe­nja! Kako sad to??? Obja­šnje­nje koje daje IPCC je sle­deće: zbog isto­vre­me­nog brzog rasta emi­sije sul­fata i aero­sola koji hlade atmo­sferu, zagre­va­nje je bilo pri­vre­meno odlo­ženo. Kada je od 1970-ih godina uve­dena oba­veza mon­taže fil­tera za pre­či­šća­va­nje ovih „ras­hla­đu­ju­ćih“ mate­rija, zagre­va­nje se nasta­vilo. Ali, pro­blem je u tome što se zahla­đe­nje naj­dra­stič­nije ose­tilo na južnoj hemi­sferi na kojoj jedva da je i bilo aerosola!

Toliko pro­mo­vi­sana kore­la­cija između rasta tem­pe­ra­ture i rasta kon­cen­tra­cija CO2 izlo­žena je dodat­nim iza­zo­vima. Podaci pale­o­kli­ma­to­loga (dobi­jeni ana­li­zom ledene kore sa Gren­landa i Antark­tika) poka­zuju da su u dale­koj pro­šlo­sti posto­jale dra­stično više kon­cen­tra­cije CO2 nego danas, a tem­pe­ra­tura je bila ili neznatno viša ili čak niža. Po poda­cima prof. Yappa i Potsa obja­vlje­nim u časo­pisu Nature, pre 50 mili­ona godina kon­cen­tra­cija CO2 je bila 6 puta veća nego danas, a tem­pe­ra­tura viša za samo 1,5 ste­peni. U peri­odu Ordo­vik pre 440 mili­ona godina kon­cen­tra­cija CO2 je bila viša čak 18 puta nego danas, a naj­veći deo kon­ti­ne­nata i na sever­noj i na južnoj hemi­sferi je bio pre­kri­ven led­ni­cima! Isto­vre­meno, sva­kom pora­stu CO2 u pro­šlo­sti pret­ho­dio je porast tem­pe­ra­ture i to od 1.000–13.000 godina. Dakle, rast CO2 je bio posle­dica, a ne uzrok zagre­va­nja. Ako je u pro­šlo­sti CO2 bio efe­kat zagre­va­nja, posta­vlja se pita­nje zašto bismo vero­vali da danas emi­to­vani humani CO2 pred­sta­vlja uzrok zagre­va­nja? Činje­nice samo potvr­đuju ovu dilemu: naj­veći deo moder­nog zagre­va­nja Zemlje se desio do kraja 1940-ih godina, do kada je emi­sija huma­nog CO2 bila mini­malna. U peri­odu od tada nao­vamo, kada je izba­čeno preko 80% ukup­nih koli­čina CO2 – tem­pe­ra­tura je zapravo stag­ni­rala, sa tren­dom pada od 1945-1977, i pora­sta od 1977. do danas. Rast tem­pe­ra­ture od 1910–1940. bio je iden­ti­čan onom od 1975–2005, iako je koli­čina emi­to­va­nog CO2 1910. godine bila 13 puta manja od današnje!

Dodatni veliki pro­blem za ofi­ci­jelnu teo­riju glo­bal­nog zagre­va­nja pred­sta­vlja činje­nica koju su potvr­dili astro­nomi i astro­fi­zi­čari NASA-e, da se glo­balno zagre­va­nje slično onom na Zemlji, a pone­gde i mnogo dra­stič­nije, beleži na skoro svim pla­ne­tama Sun­če­vog sistema. Na Marsu se ubr­zano ota­paju ledene kape, mnogo dra­stič­nije nego na Zemlji, zapravo „enorm­nom brzi­nom“, kako se tačno izra­zio istra­ži­vač NASA-e, Majkl Malin. Podaci poka­zuju da je na Jupi­teru tem­pe­ra­tura pora­sla posled­njih godina preko 5 ste­peni Cel­zi­jusa. Glo­balno zagre­va­nje je takođe na delu i na Plu­tonu i Saturnu. U neko­liko stu­dija 2005. je potvr­đeno da se glo­balno zagre­va­nje dešava i na Veneri. Čak je doka­zano da se i jedan Nep­tu­nov mesec (Tri­ton) nalazi takođe u fazi glo­bal­nog zagre­va­nja. Jed­no­stavno pita­nje za alar­mi­ste bi gla­silo – šta je uzrok glo­bal­nog zagre­va­nja na Marsu, Jupi­teru, Plu­tonu, Veneri ili Nep­tu­no­vom Tri­tonu, i da li treba da zaklju­čimo da su na neki miste­ri­o­zni način Exxon Mobile i Hali­bur­ton insta­li­rali svoje pogone prak­tično po celom Sun­če­vom sistemu da bi nekon­tro­li­sa­nim pum­pa­njem CO2 i tamo pro­ši­rili Zemalj­sko glo­balno zagrevanje???

 

Mit 3: Zagre­va­nje u 20. veku je bez pre­se­dana: Koliko puta ste u pret­hod­nih 5 godina čuli da je „posled­nja dece­nija 20. veka bila naj­to­plija u celom mile­ni­jumu“, ili da je „1998. bila naj­to­plija godina u posled­njem mile­ni­jumu“? Vero­vatno bi se poja­vlji­va­nje obe ove man­tre samo u našim medi­jima merilo pre hilja­dama nego sto­ti­nama referenci.

Teza da je nivo zagre­va­nja na Zemlji neza­be­le­žen u poslednj­ih hiljadu godina je dobila pro­mi­nentno mesto upravo u izve­štaju IPCC iz 2001. godine. Namera je bila jed­no­stavna – pošto je zagre­va­nje u 20. veku navodno po obimu neu­po­re­divo sa bilo kojim rani­jim, onda mora da su sada neki drugi uzroci u pita­nju, recimo čovek, a ne pri­rodne vari­ja­cije klime kao u pro­šlo­sti. Pose­ban publi­ci­tet u ovom naporu IPCC je dobio tako­zvani „hoke­ja­ški štap“ (hoc­key stick), jedan od omi­lje­nih gra­fi­kona kojim su alar­mi­sti pla­šili jav­nost i „doka­zi­vali“ antropogeni uti­caj na klimu. U tom gra­fi­konu je data rekon­struk­cija tem­pe­ra­ture u posled­njih hiljadu godina, i po njoj se tem­pe­ra­tura skoro uop­šte nije menjala u celom tom peri­odu, a onda je u 20. veku naglo pora­sla. Linija gra­fi­kona u prvih 900 godina izgleda kao prava drška hoke­ja­škog štapa, a u posled­njih 100 godina naglo savija uvis, slično dršci na pome­nu­tom štapu. Zaklju­čak je jasan – dok se čovek nije ume­šao, klima je bila sta­bilna, a čim je on počeo da razvija indu­striju i emi­tuje CO2 u atmo­sferu, tem­pe­ra­tura je sko­čila do neza­be­le­že­nih razmera.

Ova teo­rija se jasno suko­bila sa već dobro pot­kre­plje­nim tezama u kli­ma­to­lo­giji o posto­ja­nju toplog Sred­njo­ve­kov­nog peri­oda od 9–13. veka u Evropi i „Malog lede­nog doba“ otpri­like od 14. do 19. veka, peri­o­dima veli­kih pri­rod­nih vari­ja­cija klime. Na „hoke­ja­škom štapu“ pre­zen­ti­ra­nom u izve­štaju IPCC – nije bilo traga ni od toplog peri­oda, ni od malog lede­nog doba. Dokazi da su i jedno i drugo posto­jali u Evropi odba­čeni su sa obra­zlo­že­njem da je reč o „aneg­dot­skoj evi­den­ciji“ i što je još važnije, da su to bili samo lokalni kli­mat­ski feno­meni u sred­njim geo­graf­skim širi­nama Evrope, bez uti­caja na glo­balnu klimu, posebno u polar­nim i trop­skim kra­je­vima, kao i van Evrope. Pri tome, jedina evi­den­cija za ovo novo i kon­tro­ver­zno gle­di­šte IPCC je bio jedan čla­nak obja­vljen u časo­pisu Nature, Mic­hael Manna i nje­go­vih kolega koji su pred­sta­vili taj gra­fi­kon kao rezul­tat svoje rekon­struk­cije tem­pe­ra­ture u sever­noj hemi­sferi iz godova na drveću. Za divno čudo, u svom pret­hod­nom izve­štaju iz 1995. sâm IPCC je dao pot­puno dru­ga­čiji gra­fi­kon koji jasno poka­zuje da je sred­njo­ve­kovni topli opti­mum bili daleko topliji od 20. veka, tako da je hoke­ja­ški štap pred­sta­vljao vrlo dra­stično, i za IPCC neka­rak­te­ri­stično, odstu­pa­nje od mejn­strim nauč­nih teo­rija. No ovo će nas mnogo manje začu­diti ako imamo na umu da je glavni autor pome­nute stu­dije Mic­hael Mann ekspre­sno pro­mo­vi­san u šefa odseka za pale­o­kli­ma­to­lo­ška istra­ži­va­nja u IPCC!

Naravno, čitav niz rekon­struk­cija klime koje su vršene na raz­nim mestima van Evrope doka­zao je, u skladu sa ranije utvr­đe­nim pro­po­zi­ci­jama nauke o klimi, da su malo ledeno doba i topli sred­njo­ve­kovni period bili glo­balni, a ne lokalni evrop­ski feno­meni. Salie Balu­i­nas i Willy Soon sa Har­varda su obja­vili stu­diju u kojoj navode preko 240 razli­či­tih isra­ži­va­nja koja su donela tem­pe­ra­turne rekon­truk­cije pro­šlo­sti, a koja skoro bez izu­zetka iden­ti­fi­kuju znatno toplije vreme od dana­šnjeg širom pla­nete od 800‑1300. godine i znatno hlad­nije od 1300–1850. U nekim od novi­jih istra­ži­va­nja, Polis­sar, P.J., M. B. Abbott, A. P. Wolfe, M. Bezada, V. Rull, and R. S. Bra­dley su poka­zali u svom radu obja­vlje­nom u časo­pisu Pro­ce­e­dings of the Nati­o­nal Aca­demy of Sci­en­ces da je malo ledeno doba posto­jalo i u Južnoj Ame­rici. Ana­li­zom jezer­skih sedi­me­nata u vene­cu­e­lan­skim Andima, oni su poka­zali da je tem­pe­ra­tura tokom MLD u Andima bila niža za oko 3,2 ste­pena nego danas, i da je glav­nog uti­caja na to imala rela­tivno niska Sun­čeva radijacija.

Osim toga, postoji još niz tem­pe­ra­tur­nih rekon­struk­cija iz dru­gih kra­jeva van Evrope. Recimo, Alice Newton sa Uni­ver­zi­teta Južne Karo­line je poka­zala da je voda u basenu Indij­skog oke­ana u peri­odu od 10–14. veka bila toplija i sla­nija nego danas, a Wils­son da su kli­mat­ski obra­sci na Novom Zelandu za vreme toplog peri­oda i mini lede­nog doba odgo­va­rali onima u Veli­koj Bri­ta­niji, dakle tri-četiri veka oko 1.000 godine bili su znatno topliji nego danas, a period posle znatno hlad­niji. Takođe, kon­ver­gen­cija sa evrop­skim mode­lom kli­mat­skih pro­mena u pro­šlo­sti je doka­zana i u Austra­liji. P.D.Tyson i nje­gov tim su doka­zali da je u Južnoj Africi tokom sred­njo­ve­kov­nog toplog peri­oda tempera­tura bila preko 3 ste­pena viša od dana­šnje. Pro­fe­sor De Fre­i­tas sa Uni­ver­zi­teta James Cook iz Sid­neja navodi preko 20-ak stu­dija koje sve bez razlike poka­zuju posto­ja­nje malog lede­nog doba i toplog sred­njo­ve­kov­nog peri­oda širom sveta, sa tem­pe­ra­tu­rama daleko višim od dana­šnjih. Pro­fe­sor H. Lamb je poka­zao da je pro­sečna tem­pe­ra­tura u svetu u vreme sred­njo­ve­kov­nog toplog opti­muma bila u pro­seku viša za 1.5 ste­peni nego danas, a u nekim kra­je­vima i do 3 ste­pena viša. Gra­nica šuma u Kanadi je bila 130 km sever­nije nego danas, a bogati vino­gradi su cve­tali u Polj­skoj, Engle­skoj i Škot­skoj, da bi bili uni­šteni počet­kom malog lede­nog doba od 1400. godine, da se ne opo­rave do dana­šnjeg dana. Čitave kolo­nije Vikinga su posto­jale na Gren­landu baveći se zemljo­rad­njom, između osta­log uzga­ja­njem pše­nice (!), na ostrvu na kome je rasla bujna vege­ta­cija, pa je i dobilo iz dana­šnje per­spek­tive kraj­nje čudno ime – Zelena zemlja. Smo­kve su rasle u rur­skoj obla­sti, a masline u Lom­ba­rdiji. Vino­gradi su se u Nemač­koj nala­zili na nad­mor­skoj visini i do skoro 800 metara, za razliku od dana­šnjih koji su na mak­si­mal­noj visini od 560 metara, što odgo­vara tem­pe­ra­tur­noj raz­lici od 1,4 ste­pena Cel­zi­jusa. Šved­ski nauč­nici su doka­zali da su u Bal­tič­kom moru posto­jale sup­trop­ske vrste algi koje su nestale sa malim lede­nim dobom, kada je Bal­tičko more preko zime bilo pot­puno zale­đeno (ljudi su puto­vali konjima iz Polj­ske u Šved­sku preko zale­đe­nog Bal­tič­kog mora, odma­ra­jući se uz put u kafa­nama, impro­vi­zo­va­nim na ledu). Što je važnije, alge toplih mora se još nisu poja­vile u Bal­tiku, što sve­doči da se moderno zagre­va­nje još nije ni pri­bli­žilo sred­njo­ve­kov­nom. Isto­vre­meno, nauč­nici su pro­na­šli, dati­rane u isti period, ostatke vrlo broj­nih kolo­nija mor­skih slo­nova na Antark­tiku kojih danas tamo nema, jer je klima suviše hladna za njih. Po obim­noj stu­diji nauč­nika sa Uni­ver­zi­teta Har­vard samo u pret­hod­nih hiljadu godina je bilo više razli­či­tih peri­oda od po 50 godina koji su bili topliji od posled­njih pola veka. A rim­ski kli­mat­ski opti­mum pre oko 2.000 godina je u pro­seku bio topliji za više od 2 ste­pena od sadašnjeg.

Upr­kos vrlo boga­toj i nepo­bit­noj evi­den­ciji da su topli period i ledeno doba posto­jali u celom svetu u pro­šlom mile­ni­jumu, IPCC se uporno držao svoje dubi­o­zne pret­po­stavke o ano­ma­lij­skom zagre­va­nju u 20. veku, čak i kad se u posled­njih neko­liko godina poja­vio čitav niz čla­naka koji su poka­zali kako su meto­do­lo­gija i podaci kojima su ope­ri­sali autori inkri­mi­ni­sane stu­dije na koju se pozi­vao IPCC bili zapravo pogre­šni i čak fal­si­fi­ko­vani (!?). Autori te stu­dije Mann i drugi, kako su poka­zali McKi­trick i McIn­tyre sa Gvelf Uni­ver­zi­teta u Kanadi, su čak popu­nja­vali tabele pogre­šnim ili već zasta­re­lim poda­cima, da bi dobili rezul­tat koji žele, ili su izo­sta­vili podatke za ceo svet iz godova drveća posle 1980, podatke koje inače kori­ste za rekon­struk­ciju pro­šlo­sti, jer ti podaci poka­zuju da od 1980. do danas nije bilo nika­kvog zagre­va­nja. Posle diskre­di­ta­cije od strane McKi­tricka i McIntyre-a nastala je prava kon­tro­verza oko hoke­ja­škog štapa u struč­noj jav­no­sti i ame­rički Senat je for­mi­rao tro­članu komi­siju ugled­nih nauč­nika koja je tre­balo da reši taj spor (Weg­ma­nova komi­sija, po prof. Weg­manu sa George Mason Uni­ver­zi­teta). Konačni nalaz Weg­ma­nove senat­ske komi­sije bio je da nalazi stu­dije Mann i dru­gih „ne mogu biti potvr­đeni na osnovu nji­ho­vih poda­taka“, što je bio samo učtiv način da se kaže da je reč o falsifikatu.

Zbog svega toga, u svom naj­no­vi­jem izve­štaju iz janu­ara 2007, sam IPCC se konačno odriče hoke­ja­škog štapa, premda dosta tiho i bez pom­pe­znih fan­fara sa kojima ga je svo­je­vremeno pro­mo­vi­sao, tvr­deći ovaj put kako su „neke novije stu­dije poka­zale veću pri­rodnu vari­ja­bil­nost klime nego što se tvr­dilo u našem pret­hod­nom izve­štaju“. Ume­sto pom­pe­znog hoke­ja­škog štapa, kao ilu­stra­ciju glo­bal­nog zagre­va­nja sad smo dobili mnogo skrom­niji gra­fi­kon koji prati rast tem­pe­ra­ture od 1860. godine nao­vamo. Koliki je ukupni kre­di­bi­li­tet IPCC-a naj­bo­lje sve­doči činje­nica da je on naj­pre nekri­tički pre­u­zeo čla­nak koji je negi­rao skoro sve što se zna o sko­ra­šnjoj kli­mat­skoj isto­riji Zemlje, i za koji se vrlo brzo ispo­sta­vilo da je zasno­van na pogre­šnim poda­cima i pogrešnoj meto­do­lo­giji, samo zato što su nalazi tog članka u datom tre­nutku mogli biti isko­ri­šćeni za alar­mi­stičku pro­pa­gandu. A onda je odbio da javno pri­zna gre­šku, već je samo pre­ćutno izo­sta­vio kom­pro­mi­to­vani gra­fi­kon, bez izvi­nje­nja jav­no­sti. Naravno, i pored ovog deli­kat­nog, tihog pri­zna­nja IPCC, nigde u medi­jima niste mogli čuti da je jedan od glav­nih „dokaza“ alar­mi­sta za tako­zvano „neza­be­le­ženo zagre­va­nje u 20. veku“ zapravo bio zasno­van na nauč­nom fal­si­fi­katu. Čujete samo pono­vljene apo­ka­lip­tičke tirade i pred­ska­za­nja, kao da se ništa nije desilo!!!

Dakle, „hoke­ja­ški štap“ ne postoji. Priča o njemu i navodno nevi­đe­nom zagre­va­nju u 20. veku je alar­mi­stički mit zasno­van na jed­nom jedi­nom nauč­nom radu koji se teme­ljio na mani­pu­la­ciji poda­cima i pogre­šnoj metodologiji.

Mit 4: Tem­pe­ra­tura će rasti 1,4–6 ste­peni do 2100. godine na osnovu pou­zda­nih kom­pju­ter­skih modela i pro­gno­zi­ra­nog rasta emi­sije CO2: Naj­pre, kako smo videli ovo „pred­vi­đa­nje“ od 6 ste­peni je delo biro­krata, a ne nauč­nika. Mak­si­malna pro­gnoza nauč­nika je 4,5 ste­peni. Dalje, ove pro­gnoze su zasno­vane na kom­pju­ter­skim mode­lima klime. Pret­po­stavke tih modela su teo­rija sta­klene bašte i pozi­tivni feed back oblaka i vodene pare. To znači da bi odre­đena koli­čina zagre­va­nja iza­zva­nog od strane CO2 vodilo većem ispa­ra­va­nju, a samim tim i tako­zva­noj ampli­fi­ka­ciji, tj. poja­ča­va­nju ini­ci­jal­nog zagre­va­nja od strane vodene pare. Ali, ovo je pot­puno nedo­ka­zana pret­po­stavka koja je empi­rij­skim poda­cima iz 20. veka opo­vr­gnuta, kada je došlo do zagre­va­nja od samo 0.6 ste­peni. Šta­više, pro­fe­sor Lind­zen sa MIT-a i nje­gove kolege iz NASA-e su poka­zali da je mnogo vero­vat­nije da bi došlo do nega­tiv­nog feed­backa, to jest do hla­đe­nja Zemlje zbog inten­ziv­ni­jeg for­mi­ra­nja oblaka na višim visi­nama koje reflek­tuju Sun­čevu sve­tlost natrag u kosmos, i hlade Zemlju. Dalje, pret­po­stavka da su kompju­ter­ski modeli pou­zdani zasniva se na pret­po­stavci da su oni u sta­nju da demon­stri­raju pret­hodne kli­mat­ske pro­mene u bli­žoj i daljoj pro­šlo­sti Zemlje. Među­tim, oni to nisu, i to ne samo za peri­ode uda­ljene dese­ti­nama hiljada godina, poput vrlo toplog vre­mena u Mio­cenu, Eocenu i Kre­a­to­cenu, već i kod rela­tivno novi­jih i krat­ko­traj­ni­jih epi­zoda, poput rim­skog kli­mat­skog opti­muma, toplog peri­oda sred­njeg veka ili malog lede­nog doba. Sve su to peri­odi mnogo veće vari­ja­bil­no­sti klime od dana­šnje, u kojima nije bilo nika­kvog vidlji­vog antro­po­ge­nog uti­caja. Jed­no­stavno pita­nje na koje nam IPCC nije dao nika­kav odgo­vor glasi – zašto bismo vero­vali kli­mat­skim mode­lima u pogledu pro­gnoze buduć­no­sti, kada oni nisu u sta­nju da obja­sne ništa iz kli­mat­ske pro­šlo­sti? Kad u pro­šlo­sti kli­mat­skim pro­me­nama nije bio potre­ban nika­kav čove­kov uti­caj da budu mnogo dra­ma­tič­nije nego danas – zašto bi im taj uti­caj bio potre­ban danas???

Među­tim, ima jedan još veći pro­blem sa sce­na­ri­jima IPCC o nivou budu­ćeg zagre­va­nja. Čak i da apstra­hu­jemo dilemu da li je CO2 kriv za zagre­va­nje, i da li kompju­ter­ski modeli ispravno repre­zen­tuju kli­mat­ske pro­mene, IPCC-ove pro­gnoze budu­ćeg rasta tem­pe­ra­tura su kraj­nje nepla­u­zi­bilne i iz eko­nom­skih razloga. Naime, cifre od 1,4 do 4 ili 5,8 ste­peni pora­sta su dobi­jene u sklopu razli­či­tih sce­na­rija pora­sta kon­cen­tra­cije CO2 u atmo­sferi, koji su se teme­ljili na pogre­šnim eko­nom­skim kal­ku­la­ci­jama budu­ćeg eko­nom­skog rasta. Eksperti IPCC su, u pro­gno­zama budu­ćeg eko­nom­skog rasta pošli od raču­nice po kojoj će pri­vrede zema­lja Tre­ćeg sveta u nared­nih 100 godina rasti mnogo brže nego što je realno za oče­ki­vati, i nego što su rasle u pro­šlo­sti. U skladu sa tim, emi­sije CO2 u nji­ho­vim pro­jek­ci­jama su bile dra­stično uve­ćane. Način na koji je IPCC došao do svo­jih pre­u­ve­li­ča­nih pro­jek­cija jeste raču­na­nje svet­skog bogat­stva preko valut­nog kursa, a ne preko tzv. pari­teta kupovne moći. Da pod­se­timo, raču­na­nje dohotka kon­ver­zi­jom GDP per capita u dolar­sku deno­mi­na­ciju putem valut­nog kursa poka­zuje samo nomi­nalni, ali ne i realni doho­dak neke zemlje. Jedino što posti­žete deno­mi­­ni­ra­njem recimo indij­skog dohotka u rupi­jima u ame­ričke dolare jeste sazna­nje šta bi pro­se­čan Indus mogao da kupi za svoju platu u Čikagu ili Nju­jorku. Ali, pro­blem je što on živi u Kal­kuti i Bom­baju! Pošto su cene u Indiji znatno niže nego one u SAD, onda je realna kupovna moć jed­nog dolara tamo daleko veća nego u SAD. Stoga je realno rela­tivno siro­ma­štvo Indusa u odno­su na Ame­ri­kanca znatno manje nego što poka­zuju dolar­ske cifre nje­go­vog dohotka. Da bi se ste­kla realna slika o odnosu dva dohotka, potrebno je izvr­šiti korek­ciju prema pari­tetu kupovne moći (PPP), odno­sno poka­zati koja koli­čina dobara i usluga se realno može kupiti u nekoj zemlji za pro­se­čan doho­dak u toj zemlji, što je inače stan­dardna i opšte­pri­hva­ćena pro­ce­dura u eko­nom­skoj nauci, kada se radi o pore­đe­nju doho­daka razli­či­tih zema­lja. Ali, eksperti IPCC su se opre­de­lili da sve dohotke u svetu preko ofi­ci­jel­nih kur­snih lista kon­ver­tuju u zajed­ničke dolar­ske deno­mi­na­cije i onda izra­ču­naju sada­šnji per capita doho­dak svake zemlje kori­steći za sve iste pro­sečne svet­ske cene dobara i usluga.

Jasno je i zašto. Raču­na­njem nomi­nal­nog a ne real­nog dohotka, IPCC je dra­stično pot­ce­nio sada­šnje bogat­stvo siro­ma­šni­jih zema­lja poput Indije i Kine, te time i pre­ce­nio dubinu jaza u odnosu na razvi­jene koji one treba da savla­daju, a time porast pro­i­zvod­nje dobara koji će usle­diti, a time i porast emi­sije CO2. Kori­steći ovaj metod IPCC je mogao da konstatuje, recimo, da je doho­dak zema­lja OECD 40 puta veći od dohotka Azije (Cas­tles, Hen­ders­son). Kada pre­ra­ču­nate u ter­mi­nima PPP ispada da je razlika samo 9.3 prema 1. Dru­gim rečima, IPCC je pot­ce­nio realni doho­dak Azije oko 4 puta! Šta to prak­tično znači u smi­slu rasta emi­sije GSB u buduć­no­sti? Po naj­go­rem sce­na­riju IPCC rast dohotka potre­ban da se postigne kon­cen­tra­cija CO2 koja daje mak­si­malni porast tempe­ra­ture od 5.8 ste­peni bi se deša­vao po stopi od 2,8% ako kori­stimo valutne kur­seve kao merilo. Među­tim, ako u skladu sa korekt­nom PPP meto­do­lo­gi­jom to pre­ra­ču­namo u realni doho­dak, rast koji bi tre­balo da imaju „zemlje tre­ćeg sveta“ da bi izba­cile dovoljno CO2 da se iza­zove rast od 5.8 ste­peni je oko 3.7% godi­šnje. To znači da bi doho­dak celog sveta u nared­nih 100 godina tre­balo da pora­ste 140 puta. Za pore­đe­nje, realni doho­dak celog sveta je tokom 20. veka pora­stao oko pet puta. Naj­ek­strem­niji sce­na­rio IPCC tako „pre­na­du­vava“ eko­nom­ski rast 25 puta od onog što je realno očekivati.

Što se tiče „bla­žeg“ sce­na­rija IPCC po kome će tem­pe­ra­tura pora­sti od 1.4–2.5 ste­peni do 2100. godine, on impli­cira da će doho­dak u Aziji pora­sti 70 puta a u ostatku zema­lja van OECD oko 30 puta. Opet za pore­đe­nje, Japan je zemlja koja je u 20. veku imala ube­dljivo naj­viši eko­nom­ski rast na svetu, i uve­ćala je svoj realni doho­dak 20 puta. Kolika je vero­vat­noća da će osta­tak Azije rasti tri-četiri puta brže od Japana u 20. veku, a Južna Ame­rika i Afrika 1,5 puta brže? Dakle, čak i naj­blaži sce­na­rio IPCC je ekstremno neplauzibilan.

Inače, ovo nije prvi put da neko ekspert­sko telo OUN iza­ziva naučni skan­dal svo­jim fal­si­fi­ko­va­njem poda­taka tako što izbe­gava da dohotke pre­ra­čuna preko pari­teta kupovne moći. Sada već legen­darni izve­štaj UNDP-ja iz 1999. godine na koji su se neu­morno kao na dokaz rastuće nejed­na­ko­sti u svetu pozi­vali anti­glo­ba­li­sti, bio je zasno­van upravo na dohotku raču­na­tom preko deno­mi­na­cije u dolare putem valut­nog kursa. I ovaj izve­štaj je iza­zvao veliku pole­miku da bi ga na kraju i sama komi­sija za sta­ti­stiku OUN (UNSEC) odba­cila, rekavši da sadrži „mate­ri­jalnu gre­šku“, i UNDP je morao da je kori­guje, obja­vlju­jući u sle­de­ćem izve­štaju podatke pre­ra­ču­nate prema PPP koji je, naravno, poka­zao mnogo manji ste­pen nejed­na­ko­sti. Ista stvar se desila sa izve­šta­jem IPCC, s tom razli­kom, što on, za razliku od UNDP, nije pri­znao svoju gre­šku. Mnogi istak­nuti eko­no­mi­sti, uklju­ču­jući i neko­liko nobe­lo­vaca, na čelu sa pozna­tim Amar­tjom Senom, jed­nim od vode­ćih ekspe­rata u obla­sti tzv. razvoj­ne ­e­ko­no­mije (deve­lop­ment eco­no­mics) su oštro rea­go­vali na ova­kve eko­nom­ske kal­ku­la­cije. Pro­fe­sor Vili­jam Nord­haus sa Yale Uni­ver­zi­teta je nji­hovu raču­nicu nazvao „čistom buda­la­šti­nom“, a pro­fe­sor Jesse Auf­sa­bel sa Rok­fe­ler Uni­ver­zi­teta je pro­jek­cije i sce­na­rije IPCC, u sve­tlu eko­nom­ske teo­rije koju su demon­stri­rali, opi­sao kao „pri­zna­nje da oni kolek­tivno ne znaju ništa, da nika­kva nauka ne podr­žava nji­hovo zala­ga­nje, i da poli­tika sna­žno iskri­vljuje nji­hove projekcije“.

Ali, kao što oči­gledna namerna gre­ška UNDP nije spre­čila anti­glo­ba­li­ste da trube o „rastu­ćoj nejed­na­ko­sti“, tako ni ista ta gre­ška koju je namerno poči­nio IPCC nije spre­čila alar­mi­ste glo­bal­nog zagre­va­nja da nastave sa pro­pa­gan­dom o kata­stro­fal­nom pove­ća­nju kon­cen­tra­cije CO2 i glo­balne temperature.

Mit 5Ota­pa­nje led­nika i gle­čera na polo­vima dove­šće do ekstre­mnog pora­sta nivoa mora, pota­pa­jući mnoge pri­o­balne krajeve.

Ovo je jedna od kata­stro­fič­kih pro­gnoza koja je naj­više pona­vljana pret­hod­nih godina. U već pomi­nja­nom filmu Incon­vi­ni­ent Truth Al Gora tvrdi se, uz pozi­va­nje na „nauku“, da će nivo mora pora­sti preko tri metra do 2100. godine! U tom istom filmu, kao i u mno­gim dru­gim pro­pa­gand­nim mate­ri­ja­lima, uka­zuje se na navodno neza­dr­živi pro­ces ota­pa­nja leda na Gren­landu, Antark­tiku, te toplje­nja kon­ti­nen­tal­nih gle­čera, itd. Oda­tle izve­dene, sve vreme cirkulišu kata­stro­fičke pro­gnoze u medi­jima po kojima će nivo mora pora­sti za 1 metar do 2100. godine, a često i preko 3 metra. U pome­nu­tom Al Goro­vom filmu, na mestu gde su sru­šeni tor­njevi WTO u Njujorku, 2100. godine se nalazi voda. James Han­sen, jedan od naj­ci­ti­ra­ni­jih nauč­nika koji tvrde da je glo­balno zagre­va­nje alar­mantno, naj­pre je tvr­dio da će voda pora­sti čita­vih 50 metara (!), a onda se kori­go­vao, sma­nju­jući pro­gnozu na „samo“ 10 metara. Pro­gnoza IPCC je već skrom­nija – voda će po nji­ho­vom mišlje­nju pora­sti samo 14–43 cm u ovom stoleću.

Ali, podaci kli­ma­to­loga kažu da se, upr­kos svoj medij­skoj pro­pa­gandi, koli­čina leda na Gren­landu i Antark­tiku (na koje otpada 95 odsto leda na pla­neti Zemlji) zapravo pove­ćala, a ne sma­njila tokom posled­njih 30 godina, dok je nivo mora pora­stao jedva pet­na­e­stak san­ti­me­tara u posled­njih 100 godina. Tem­pe­ra­ture na Gren­landu su niže danas nego pre 50 godina. Pro­fe­sor Pjotr Chylek sa Uni­ver­zi­teta Dal­hasi iz Kanade sumi­rao je ovako kli­mat­sku isto­riju Gren­landa u 20. veku: „Iako je dekada 1995–2005. bila rela­tivno topla, skoro sve dekade od 1915. do 1965. su bile toplije od ove sada­šnje, i to i na jugo­i­stoč­nom i jugo­za­pad­nom delu Gren­landa „. Pre 60 godina je tamo bilo manje leda nego danas. Nešto veće otki­da­nje santi leda na ivi­cama Gren­landa koje se pri­me­ćuje posled­njih godina, po rečima pro­fe­sora Lind­zena sa MIT-a, naj­ve­ro­vat­nije je posle­dica pri­ti­ska koji rastuća masa leda na Gren­landu vrši na ivične delove, koji se na nekim mestima krune. Iro­nično, toliko medij­ski eksplo­a­ti­sane slike navod­nog alar­mant­nog ota­pa­nja leda na Gren­landu su zapravo posle­dica pora­sta ukupne ledene mase na tom ostrvu.

Što se tiče Antark­tika, on se kroz čitav 20. vek zapravo hladi i dobija na debljini ledene kore i to, prema nala­zima nauč­nika sa Uni­ver­zi­teta Kali­for­nija u Santa Kruzu, po enorm­noj stopi od čak 27 mili­jardi tona novog leda svake godine. S druge strane, kon­ti­nen­talni gle­čeri se, posle peri­oda toplje­nja do sre­dine 20. veka, posled­njih godina zapravo takođe uvećavaju.

Zbog svega toga nije ni čudo što podaci kažu da je nivo mora jedva neko­liko san­ti­me­tara pora­stao u 20. veku (10–20 cm u zavi­sno­sti od meto­do­lo­gije), upr­kos ukup­nom zagre­va­nju od oko pola ste­pena. Po poda­cima IPCC nivo mora je pora­stao 17 cm. Naravno, od IPCC niste mogli čuti da nivo svet­skog mora raste nepre­kidno naj­ma­nje neko­liko hiljada godina una­zad, i to po stopi gotovo iden­tič­noj onoj iz 20. veka – 18 cm po sto­leću! Da sumi­ramo – u 20. veku, u kome je došlo do neza­be­le­že­nog pove­ća­nja emi­sija CO2, nivo mora je, po poda­cima samog IPCC, pora­stao jedan san­ti­me­tar manje od pro­seč­nog sto­let­nog pora­sta u pret­hod­nih neko­liko hiljada godina. Dakle, ni u ovom slu­čaju nema nika­kve kata­strofe, već samo pri­rod­nog pro­cesa blage pro­mene nivoa mora.

Mit 6Broj i uče­sta­lost ekstrem­nih vre­men­skih doga­đaja poput ura­gana, oluja, suša i poplava je znatno pove­ćan, posebno u Ame­rici, ali i drugde, i biće još veći u buduć­no­sti zahva­lju­jući glo­bal­nom zagre­va­nju.

Ovaj mit je posebno dobio na snazi posle sezone neo­bično jakih ura­gana na Atlan­tiku 2005. godine. „Kata­rina“ koja je opu­sto­šila Nju Orle­ans odmah je navela kata­stro­fi­čare da za to pro­glase kri­vim indu­striju i pred­sed­nika Buša koji ne želi da pot­piše Kjoto pro­to­kol i „spase planetu“.

Ali, i ovde se vrlo brzo javlja niz pro­blema; podaci jed­no­stavno ne potvr­đuju teo­riju. Kao glavni uzrok sko­ra­šnjih epi­zoda sa ura­ga­nima uzima se zagre­va­nje oke­ana u 20. veku koje ide napo­redo sa zagre­va­njem vazduha. Što je viša tem­pe­ra­tura vode, to je veće ispa­re­nje, veće tur­bu­len­cije, sna­žniji cikloni i oluje koji pro­i­stiču iz njih. Među­tim, upravo u Ame­rici ura­gani poka­zuju ten­den­ciju sla­blje­nja kroz 20. vek. Aktiv­nost ura­gana je bila niska počet­kom 20. veka, da bi onda oja­čala i svoj vrhu­nac dosti­gla 1940-ih godina. Posle toga je dra­ma­tično padala, i taj trend se odr­žao do danas, sa bla­gim pora­stom od sre­dine 1980-ih (koji još ni blizu nije dosti­gao nivo iz 1940-ih). Po nala­zima ekipe pro­fe­sora Lindsea-ja obja­vlje­nim u časo­pisu Geop­hysi­cal Rese­arsch Let­ters, po svim para­me­trima snaga ura­gana u Ame­rici je zapravo opa­dala od 1940. do danas, dakle, mereno i mak­si­mal­nom brzi­nom vetra i bro­jem oluja, i to kon­ti­nu­i­rano. Recimo, mak­si­malna brzina vetra je opala za oko 8 km na sat ili oko 12%! Uti­sak da su ura­gani danas češći i jači nego pre potiče usled poja­ča­nog izve­šta­va­nja u dana­šnjoj eri elek­tron­skih medija, koji prak­tično istog tre­nutka beleže doga­đaje u bilo kom kraju sveta. Pre 100 godina nije posto­jala svest o toli­kom broju razor­nih oluja širom sveta napro­sto zato što je bilo mnogo manje medij­skih izve­štaja o tome, i nije­dan od njih nije bio vizuelni.

Dalje, po poda­cima nauč­nika iz NASA-e, u posled­nje vreme je došlo do veli­kog i po glo­bal­nim mode­lima klime neo­bja­šnji­vog hla­đe­nja oke­ana; samo od 2003–2005. svet­ski oke­ani su izgu­bili preko 25% toplote koju su aku­mu­li­rali glo­bal­nim zagre­va­njem u pro­te­klih 60 godina. Nauč­nici NASA-e tvrde da je toplota emi­to­vana u sve­mir, jer nigde drugde nije mogla da bude iden­ti­fi­ko­vana na Zemlji. Ovo ne samo da dovodi u pita­nje bilo kakve pro­gnoze o budu­ćem jača­nju ura­gana i oluja, nego dodatno kom­pro­mi­tuje teo­riju sta­klene bašte; ako je tako ogromna koli­čina toplote mogla tek tako da „ispari“ u sve­miru, gde je onda famo­zna sta­klena bašta da je zadrži???

Po nala­zima pro­fe­sora Javo­rov­skog sa Uni­ver­zi­teta Var­šava, inten­zi­tet i uče­sta­lost suša, poplava i oluja u Polj­skoj u pro­te­klih 100 godina takođe nije pora­stao. Recimo, u Kra­kovu je broj oluja sa veli­kom koli­či­nom pada­vina i gra­dom danas manji nego 1930. godine, i da se isto može reći za bal­tički region i nje­gove luke. On navodi mno­štvo radova koji slične sta­ti­stike poka­zuju za ceo svet. Nema pove­ća­nja inten­zi­teta i broja ekstrem­nih vre­men­skih događaja.

Među­tim, nije samo panika zbog oluja i ura­gana neo­prav­dana, već i ona zbog navod­nih suša i vru­ćina. Sve­o­bu­hvatno istra­ži­va­nje pojave suša u Sever­noj Ame­rici pro­fe­sora Andre­a­i­disa i Let­ten­me­ira poka­zalo je da su se peri­odi suša skra­tili od 1925. do 2003, i da su postali „ređi, manje oštri i da pokri­vaju manji deo te­ri­to­rije“. Ipak, ni u ovoj obla­sti ne fali alar­mi­zma u jav­no­sti. Pre neko­liko godina u jav­noj debati o glo­bal­nom zagre­va­nju u Evropi nastala je panika slična onoj u Ame­rici veza­noj za „Kata­rinu“, zbog vre­log talasa u leto  2003. godine je u toku neko­liko nede­lja u Zapad­noj Evropi neko­liko hiljada ljudi umrlo od vru­ćine. Ne treba ni nagla­ša­vati koliko dugo su potom sve novine bile pre­pla­vljene panič­nim naslo­vima o neza­pam­će­nom oto­plja­va­nju koje će „u buduć­no­sti biti sve gore i gore“ i da će takvih vre­men­skih ekstrema (peri­oda izu­zetno toplog i izu­zetno hlad­nog vre­mena) biti sve više. Takođe, ne treba sum­njati u kojoj meri su alar­mi­sti glo­bal­nog zagre­va­nja isko­ri­stili ovu epi­zodu, slično onoj sa Kata­ri­nom, da dodatno poja­čaju svoju pre­siju na poli­ti­čare u vezi reduk­cija CO2 i pri­hva­ta­nja Kjotoa.

Tim nauč­nika sa Kolo­rado Uni­ver­zi­teta, u sarad­nji sa kole­gama iz Fran­cu­ske, je detalj­nije istra­žio ovu epi­zodu. Nji­hov nalaz je da 2003. godina uop­šte nije bila izu­zetna po inten­zi­tetu vre­men­skih ano­ma­lija, i da je takvih vre­lih i hlad­nih talasa bilo mnogo više u dru­gim godi­nama i u dru­gim delo­vima sveta. Recimo, u tre­nutku kada je u Evropi vla­dala velika vru­ćina avgu­sta 2003, na preko 80% glo­busa tem­pe­ra­tura je bila niža od pro­sečne. S druge strane, 1998. godine ano­ma­li­jama ranga vre­log talasa 2003. u Evropi je bilo zahva­ćeno preko 30% pla­nete, dok je 2003. godine to bilo samo 2%. Dakle, suo­ča­vamo se sa istim pro­ble­mom izve­šta­va­nja kao i sa ura­ga­nima, sa još jed­nim dodat­kom bla­gog impe­ri­ja­li­zma: kada su u pita­nju poplave, ura­gani ili vru­ćine u kojima u „tre­ćem svetu“ stra­daju hiljade ljudi, onda je to nor­malna stvar bez širih reper­ku­sija, a kada neko­liko hiljada „nas“ umre u Evropi od izne­nadne vru­ćine, onda to mora da ima glo­balne reper­ku­sije i po modele kli­mat­skih pro­mena i po poli­tiku. Dodatno, u istoj stu­diji, nauč­nici sa Kolo­rado Uni­ver­zi­teta su sta­ti­stički poka­zali da u peri­odu 1979–2005. zapravo na glo­bal­noj skali nije bilo nika­kvog pove­ća­nja broja, ni inten­zi­teta vre­men­skih ano­ma­lija. Dru­gim rečima, ekstremne epi­zode suša, poplava, ura­gana, su, bez obzira na manje zagre­va­nje pla­nete, zapravo ono­liko česte i sna­žne dana­s ko­liko su bile i pre 30 godina. Šta­više, nji­hov je zaklju­čak da takvi ekstremni vre­men­ski doga­đaji nemaju nika­kve veze sa tren­do­vima tem­pe­ra­tura, i da će se oni deša­vati u buduć­no­sti sa ili bez glo­bal­nog zagre­va­nja, po manje-više slič­nom obra­scu. U svom izve­štaju iz 2001. ovo nedvo­smi­sleno potvr­đuje i sam IPCC: „Ne postoje ube­dljivi dokazi da su se karak­ter­istike trop­skih i vantropskih oluja pro­me­nile. Sko­ra­šnje ana­lize pro­mena ekstrem­nih lokal­nih vre­men­skih doga­đaja (tor­nada, oluja sa gra­dom, ciklona, itd) u neko­liko iza­bra­nih regi­ona ne pru­žaju dokaze koji bi uka­zali na dugo­ročne pro­mene„. Ako tome dodamo podatke o hla­đe­nju oke­ana posled­njih godina, pot­puno je jasno da pove­zi­va­nje ekstrem­nih vre­men­skih doga­đaja sa tzv. glo­bal­nim zagre­va­njem nema nika­kvog osnova.

Mit 7Kjoto pro­to­kol će spa­siti pla­netu od glo­bal­nog zagre­va­nja. Ako za tre­nu­tak i osta­vimo po strani rezerve u pogledu uti­caja „čovekovog“ CO2 na glo­balnu klimu, ostaje činje­nica da je tzv. Kjoto pro­to­kol nemo­guće oprav­dati na osnovu eko­nom­skih razloga. Već smo deli­mično to pita­nje pre­tre­sli u kon­tek­stu sce­na­rija zagre­va­nja IPCC koji su sadr­ža­vali notorno lošu eko­nom­sku analizu.

Kjoto pro­to­kol je među­na­rodni ugo­vor po kome bi države sveta tre­balo da dra­stično sma­nje potro­šnju uglja, nafte i gasa u nared­nom peri­odu. Na taj način sma­njila bi se emi­sija CO2, a time i dalje zagre­va­nje planete.

Kao što je poznato, SAD, Rusija i Kina, tri naj­veća emi­tera ugljen-diok­sida, nisu pot­pi­sale Kjoto pro­to­kol. Ali, čak i da pret­po­sta­vimo da ga one pot­pišu i da ispune sve nje­gove zahteve, rezul­tati bi bili skoro zane­mar­ljivi. Po rečima Toma Wigley-a, inače jed­nog od žesto­kih zago­vor­nika Kjo­toa, pro­to­kol bi sma­njio rast glo­balne tem­pe­ra­ture do 2100. godine za oko 0,07 ste­peni, ili pre­ci­znije, uči­nio bi da se porast tem­pe­ra­ture koji bi se dogo­dio 2094, desi 2100. godine, što je znatno manje od među­go­di­šnje pri­rodne vari­ja­bil­no­sti klime. Dakle, efekti bi bili takvi da se ne bi mogli ni izme­riti, a uz tro­škove koji bi vra­tili svet­sku pri­vredu 100 godina unazad.

Posta­vlja se pita­nje: zašto se alar­mi­sti toliko zalažu za pri­menu spo­ra­zuma koji oči­gledno neće ni u naj­bo­ljoj vari­janti imati nika­kve vidljive efekte na klimu?

Cinični, i možda ne sasvim nei­sti­nit odgo­vor bi gla­sio: ali, imao bi velike štete po indu­striju i pri­vredni razvoj. Oni ne žele toliko da postignu neki efe­kat oko klime, već u pogledu obra­čuna sa indu­stri­jom i pri­vred­nim razvo­jem koje vide kao smrt­nog nepri­ja­te­lja čove­čan­stva. Kon­stanta filo­zo­fije eko­lo­škog alar­mi­zma u 20. veku je uve­re­nje da se bli­žimo kata­strofi zahva­lju­jući aktiv­no­stima čoveka. Zato, kod Kjoto pro­to­kola nije bitan on sam po sebi, već je bitan pra­vac u kome on usme­rava javnu debatu i poli­tički pro­ces. Nje­govi tobo­žnji zago­vor­nici, kao što vidimo, nemaju nika­kvih ilu­zija u pogledu nje­gove notorne nee­fi­ka­sno­sti. Ako Ame­ri­kanci i Rusi pri­hvate Kjoto, onda će nje­govi zago­vor­nici reći: da, gospodo skep­tici, vi ste pot­puno u pravu, Kjoto je nee­fi­ka­san i nedo­vo­ljan. Hajde sada da sma­njimo emi­siju CO2 još deset puta, na nivo iz 1900, jer će jedino tako klima biti sta­bi­li­zo­vana, a ako se uspro­ti­vite bićete opet ogla­šeni za lobi­ste i pla­će­nike naft­nih kom­pa­nija, kao što ste bili i onda kada ste se pro­ti­vili Kjo­tou. Konačni cilj eko­lo­škog pokreta zapravo ima malo veze sa bilo kojim kon­kret­nim pita­njem, bilo ono glo­balno zagre­va­nje ili nešto drugo, već sa name­ta­njem odre­đene poli­tičke agende i soci­jal­nog inženje­ringa. Kao što smo videli, 1970-ih godina je posto­jala jedna manja histe­rija glo­bal­nog zahla­đe­nja, čiji su pro­ta­go­ni­sti bili mnogi ljudi koji danas pred­vode alar­mi­zam glo­bal­nog zagre­va­nja. U među­vre­menu su kao razlozi  za državno upli­ta­nje u eko­nom­sku aktiv­nost izna­la­ženi naj­ra­zli­či­tiji izgo­vori. Luta­nje zele­nih u potrazi za pred­me­tom svog akti­vi­zma je naj­bo­lje u jed­nom tele­vi­zij­skom filmu opi­sala čla­nica jedne bri­tan­ske grupe „zele­nih“ koja je postala čuvena po svo­jim akci­jama pro­tiv genet­ski modi­fi­ko­va­nih useva kra­jem 1990-ih (naime van­dal­skog uni­šta­va­nja tih useva): „U to vreme smo se pitali čemu da se okre­nemo. Bilo je raz­nih pre­dloga, od glo­bal­nog zagre­va­nja, preko uni­šte­nja šuma, pa do ozon­ske rupe. Ja sam pre­dlo­žila genet­ski modi­fi­ko­vanu hranu, i to je pri­hva­ćeno.“ Osnovna filo­zof­ska pre­misa tog pokreta – teh­no­fo­bija i pre­zir prema moder­noj civi­li­za­ciji su nje­gova vodeća pokre­tačka snaga, bez obzira na oblik u kome se javljaju, a kata­stro­fički stra­hovi i seja­nje panike od smaka sveta samo oruđa ostva­re­nja tih ciljeva.

S druge strane, naj­veći deo eko­lo­škog pokreta je pro­i­za­šao iz stare soci­ja­li­stičke levice. Resan­ti­mani anti­ka­pi­ta­li­zma i anti­li­be­ra­li­zma su kod njega vrlo vidljivi, premda više nisu pome­šani sa pro­gre­si­stič­kom verom u teh­no­lo­šku civi­li­za­ciju, već izbi­jaju iz mračne apo­ka­lip­tičke teh­no­fo­bije. Pri­pad­nike eko­lo­škog pokreta pro­tiv­nici često nazi­vaju lube­ni­cama (water­me­lons); spo­lja zeleni, iznu­tra crveni, sa pri­me­sama crnog. Ova slika dosta dobro odsli­kava nji­hov teo­rij­ski i ide­o­lo­ški pro­fil. Zelena reto­rika zai­sta jeste samo spo­lja­šnje, akci­den­talno obe­ležje tog sve­to­na­zora, iza koje se krije nei­zme­njena stara vera u državnu kon­trolu ljud­skih života, ovaj put upa­ko­vana u pomalo arha­ično i kon­zer­va­tivno viđe­nje teh­no­lo­ške civi­li­za­cije kao pret­nje čove­čan­stvu, što je bilo vrlo neti­pično za staru samo­u­ve­renu levicu. Kako kaže indij­ski eko­no­mi­sta Dee­pak Lal, diri­ži­stička zver se trans­for­mi­sala posle sloma komu­ni­zma, i u vre­menu kre­ta­nja sveta od plana ka trži­štu uzela oblik težnje ka biro­krat­skoj regu­la­ciji trži­šta. Eko­lo­ška regu­la­cija je jedna od naj­ži­vljih obla­sti ekspan­zije muti­ra­nog diri­ži­stič­kog sin­droma. Robert Bork, ame­rički eko­no­mi­sta i pravni teo­re­ti­čar, pri­me­ćuje isti pre­o­kret na ame­rič­koj levici: naj­sna­žniji akti­vi­zam se pome­rio od anti­mo­no­pol­skog inže­nje­ringa i kon­trole biznisa ka eko­lo­škoj regu­la­ciji. Vrlo karak­te­ri­stično usva­ja­nje eko­lo­ške reto­rike je pri­metno prak­tično kod svih levi­čar­skih stra­naka, a još i više kod aka­de­mika i novi­nara. Spoj tog novog diri­ži­zma i eko­lo­ške lita­nije nije mimoi­šao ni IPCC; u nji­ho­vim izve­šta­jima vidimo da se ovi nauč­nici ne ogra­ni­ča­vaju na raspravu o kli­mat­skim pro­me­nama, već zalaze daleko i u eko­nom­ska pita­nja. Tako da, recimo, tvrde da glo­ba­li­za­cija dopri­nosi glo­bal­nom zagre­va­nju i da bi pro­tek­ci­o­ni­stička eko­nom­ska poli­tika bila više u inte­resu sma­nje­nja emi­sija CO2 i zaštite pla­nete od glo­bal­nog zagrevanja.

Zra­če­nje priče o glo­bal­nom zagre­va­nju na javnu i poli­tičku ima­gi­na­ciju dešava se u još jed­nom smi­slu. Posle sloma soci­ja­li­zma i dis­kre­di­ta­cije i dra­ma­tične ero­zije države bla­go­sta­nja pod nale­tima glo­ba­li­za­cije, soci­ja­li­stička levica je odu­stala od sna o soci­ja­li­zmu koji bi bio uve­den na naci­o­nal­nom nivou. Moć vlada da „hen­dluju“ svo­jim par­ci­jal­nim merama iza­zove glo­balne kon­ku­ren­cije je dra­stično opala. Jedino reše­nje za suzbi­ja­nje i ogra­ni­ča­va­nje trži­šta i kon­ku­ren­cije sada je oja­ča­va­nje glo­bal­nih instru­me­nata poli­tič­kog upra­vlja­nja, tj. glo­balne regu­la­cije putem UN i dru­gih usta­nova. Mnogi razo­ča­rani soci­ja­li­stički misli­oci i poli­ti­čari su veliki zago­vor­nici svet­ske vlade i glo­bal­nog poli­tič­kog upra­vlja­nja. Da bi ova težnja ka svet­skoj vla­da­vini elite poli­ti­čara i biro­krata bila pri­hva­ćena i legi­ti­mi­zo­vana od strane svet­ske jav­no­sti, potrebno je tu istu svetsku jav­nost ube­diti da u svetu postoje mnogi glo­balni pro­blemi koji se mogu rešiti samo sarad­njom vlada, ili još bolje, pre­no­še­njem nji­hove moći nad­na­ci­onal­nim (međunarodnim) biro­kra­tama. Da bi ideja svet­ske vla­da­vine bila uver­ljiva potrebno je pro­naći ili izmi­sliti glo­balne pret­nje ili pro­bleme. Navodni anti­glo­ba­li­sti, a u stvari razo­ča­rani soci­ja­li­sti, zato pona­vljaju da „za glo­balne pro­bleme postoje samo glo­balni odgo­vori“. U tom sklopu navodna opa­snost od glo­bal­nog zagre­va­nja je jedna od tih navod­nih „glo­bal­nih pret­nji“ – ini­ci­jal­nih kapi­sli koje mogu biti kori­sno upo­tre­bljene za legi­ti­ma­ciju upli­ta­nja svet­ske biro­kra­tije u poslove naci­o­nal­nih vlada. Bivši pred­sed­nik Fran­cu­ske Žak Širak je vrlo raz­ot­kri­va­juće opi­sao šta je suština insi­sti­ra­nja EU na pri­meni Kjoto pro­to­kola: “ Kjoto pro­to­kol je dobar prvi korak ka glo­bal­nom upra­vlja­nju“. Stoga je jasno da histe­riju glo­bal­nog zagre­va­nja treba gle­dati i u tom kon­tek­stu – kao instru­ment jača­nja poli­tičke moći onih grupa koje žele da suzbiju slo­bodnu kon­ku­ren­ciju i glo­ba­li­za­ciju i pot­čine svet svom poli­tič­kom diktatu. Kao što je H. Menec­ken to zgodno rekao „iza svake žurbe da se spase čove­čan­stvo, krije se žurba da se njime zavlada“.

 

Izvor: http://katalaksija.com/2007/07/08/alarmisticki-mitovi-o-globalnom-zagrevanju/