Ključne teze u korist globalne prirodne ravnoteže

Pojava (navodne, prividne) neravnoteže, koja se povremeno (navodno – naizgled) javlja kod različitih prirodnih, pa tako i meteorološko-klimatoloških parametara, biva kompenzovana (ispeglana) sinhronizovanim funkcionisanjem nekih drugih prirodnih parametara. To praktično znači da povremena „iskakanja“ koja su u nekom vremenskom intervalu prisutna kod pojedinih meteoroloških parametara – bivaju u nekom kraćem ili dužem vremenskom periodu kompenzovana od strane nekog drugog prirodnog parametra, koji i ne mora da bude meteorološko-klimatološkog karaktera, a sve to u cilju očuvanja GLOBALNOG ravnotežnog stanja.

Na samom početku je važno reći da su meteorološke pojave – prirodne pojave i da, kao takve, funkcionišu u sklopu savršenog ritma života koji se sastoji u neprekidnom previranju, oscilacijama, varijacijama i promenama, čije su glavne karakteristike upravo – dinamičnost i haotičnost, ne stroga zakonitost, ali i lokalnost, odnosno neravnomernost njihovog javljanja, kako prostorno, tako i vremenski (slika ispod).

Temperaturni raspored (a samim tim i temperaturni trendovi) na svim područjima planete je „tačkastog“ karaktera, odnosno u nekom konkretnom vremenskom intervalu temperature su u nekim regionima planete (manje-više) iznad normale za ta područja, dok su istovremeno u nekim drugim regionima planete temperature (manje-više) ispod normale za ta područja, a na preostalom delu planete temperature su (manje-više) oko normale za te regione. Naravno, tako šarenolik temperaturni raspored na planeti se menja svakodnevno, bukvalno od dana do dana (čak i od trenutka do trenutka), i od regiona do regiona, u zavisnosti od rasporeda baričkih sistema (ciklona i anticiklona) nad određenim područjima planete. Raspored baričkih sistema (ciklona i anticiklona) se svakodnevno menja, što dovodi i do svakodnevnih promena u rasporedu i trendovima temperatura širom planete – slika ispod. Dakle, širom planete se svakodnevno menja teritorijalni (regionalni) raspored toplijih i hladnijih vazdušnih masa. To je krajnji rezultat sinhronizovanog delovanja brojnih meteorološko-klimatoloških, ali i još nekih drugih prirodnih parametara, od kojih su neki i iz solarno-fizičko-astronomske grupacije, sa krajnjim ciljem očuvanja globalnog prirodnog ravnotežnog stanja.

Ovom prilikom je važno naglasiti da je klimatski sistem (kao i svi ostali sistemi i elementi složenog mozaika savršenstva koji nazivamo PRIRODA) po definiciji vrlo dinamičan, odnosno promenljiv i haotičan sistem, koji stalno teži ravnoteži.
U cilju očuvanja ravnoteže klimatskog sistema, na RAZLIČITIM tačkama planete se SVAKODNEVNO javljaju vremenski ili meteorološki ekstremi.

Dakle, vremenski (meteorološki) ekstremi se ne javljaju kao posledica navodnog globalnog zagrevanja i narušavanja ravnoteže (kako svetski mediji uporno obmanjuju javnost) – već upravo u cilju održanja globalnog ravnotežnog stanja, bez kojeg nema života na Zemlji. Znači, u čitavoj ovoj priči jedini globalni pojam je RAVNOTEŽA, dok su SVE prirodne pojave i procesi isključivo „tačkastog“, odnosno lokalnog i regionalnog karaktera.

Navešću ovde samo jedan tipičan primer sasvim različitog (dijametralno suprotnog) regionalnog rasporeda temperatura i temperaturnih trendova na severnoj hemisferi, kojoj i mi pripadamo. Naime, u poslednjih tridesetak godina nad većim delom Evrope su prisutni pozitivni temperaturni trendovi različitog intenziteta (u zavisnosti od regiona, ali i od nadmorskih visina mernih stanica i drugih mikroklimatskih lokalnih uslova), dok se istovremeno za veći deo SAD-a i Kanade (takođe delovi severne hemisfere – kao i Evropa) takva konstatacija ne može navesti. Dakle, sve ovo nam govori da su i na znatno manjim prostranstvima zastupljene regionalne razlike u pogledu rasporeda temperatura i temperaturnih trendova. Naravno, ovo zapažanje ne važi samo za Severnu Ameriku i Evropu, već za čitav svet.

Pojava (navodne, prividne) neravnoteže, koja se povremeno (navodno – naizgled) javlja kod različitih prirodnih, pa tako i meteorološko-klimatoloških parametara, biva kompenzovana (ispeglana) sinhronizovanim funkcionisanjem nekih drugih prirodnih parametara. To praktično znači da povremena „iskakanja“ koja su u nekom vremenskom intervalu prisutna kod pojedinih meteoroloških parametara – bivaju u nekom kraćem ili dužem vremenskom periodu kompenzovana od strane nekog drugog prirodnog parametra, koji i ne mora da bude meteorološko-klimatološkog karaktera, a sve to u cilju očuvanja GLOBALNOG ravnotežnog stanja. Dakle, prirodna (globalna) ravnoteža se neprekidno održava sinhronizovanom interakcijom SVIH (lokalnih) prirodnih parametara, odnosno SVIH prirodnih pojava. Majka Priroda uvek nađe način da sačuva svoju ravnotežu. Da je kojim slučajem drugačije… U stvari, nikako ne može biti drugačije, zar ne (?) U krajnjoj liniji, sa čovekom ili bez čoveka – PRIRODA savršeno funkcioniše.

Originalni (sirovi, izmereni) temperaturni podaci sa meteoroloških stanica širom sveta ne govore u prilog zagrevanju, a pogotovo ne globalnom zagrevanju. Baš naprotiv. Pojedini temperaturni grafikoni sa paralelnim nizovima podataka (piše: „raw“ i „unadjusted“ ili „adjusted“ i „corrected“, gde izrazi „raw“ i „unadjusted“ predstavljaju originalne merne podatke, a izrazi „adjusted“ i „corrected“ predstavljaju podatke dobijene navodnom homogenizacijom temperaturnih nizova) sasvim jasno prikazuju falsifikovanje originalnih (sirovih, izmerenih) temperaturnih podataka, pod plaštom njihove navodne homogenizacije – slika iznad. Eto, još pre 15-20 godina se uveliko započelo sa štelovanjem, odnosno, falsifikovanjem originalnih mernih podataka, u cilju dokazivanja nečega što se unapred i po svaku cenu želi predstaviti. Naravno, masovno falsifikovanje temperaturnih podataka (pod plaštom homogenizacije) je sve više uzimalo maha i u narednim godinama, a pogotovo nakon 2010. godine, jer je čak i korumpiranim „naučnicima“, ili preciznije rečeno – neznalicama, diletantima, poslušnicima, plaćenicima i prevarantima, u međuvremenu postalo jasno da globalno zagrevanje – NE POSTOJI. Zbog toga je svaka naredna verzija objavljivanih podataka imala sve izraženije temperaturne „skokove”. Na slici ispod vidimo srednje godišnje temperature u SAD-u u poslednjih 120 godina. Plavom bojom su obeležene originalne (izmerene) temperaturne vrednosti, dok su crvenom bojom obeležene temperaturne vrednosti dobijene navodnom homogenizacijom podataka, odnosno naknadnim snižavanjem vrednosti originalnih (izmerenih) podataka, sa ciljem da se, po svaku cenu, prikaže porast temperatura u poslednjim decenijama. Ova slika je svojevrsni dokaz falsifikovanja, odnosno štelovanja originalnih (izmerenih) temperaturnih podataka.

Sa druge strane, na osnovu nečega što je KONKRETNO i EGZAKTNO, a to su ORIGINALNI (sirovi, izmereni) meteorološki podaci – ne može se zaključiti da se sa temperaturom dešava nešto neuobičajeno, već upravo suprotno – temperaturni trendovi su ravni nuli, bez statistički značajnih pomeranja u bilo kom smeru. Štaviše, lokalni i regionalni raspored pozitivnih ili negativnih temperaturnih trendova je statistički beznačajan i kao takav nije vredan bilo kakvog komentara, a kamoli dramatičnih izliva nekakve panike. I povrh svega, neprekidna globalističko-medijska propaganda o tome kako su samo neki iz čitave lepeze prirodnih parametara odgovorni za tzv. klimatske promene predstavlja žestoku uvredu za ljudski intelekt. Opet, sa druge strane, sasvim je jasno da su sve prirodne pojave međusobno povezane, što je, naravno – apsolutna istina. Upravo zbog te apsolutne istine je van svake pameti proturati priču da samo jedan ili svega nekoliko prirodnih parametara tobože narušavaju ravnotežu, što je apsolutna neistina, ili bolje rečeno – vrhunska nebuloza. Jednostavno rečeno, naša Majka Priroda je celovit i veličanstveni skup svih manjih sistema, koji sinhronizovano deluju u cilju očuvanja globalnog ravnotežnog sistema, odnosno stanja. Drugačije ne može biti i to je svakom iole mislećem čoveku savršeno jasno. Za takvo „otkriće“ nije potrebna nikakva medijska propaganda. U stvari, ISTINI ne treba propaganda, zar ne (?) Medijska propaganda postoji sa ciljem da LAŽ na silu pokuša da preobrati u ISTINU. No, bez obzira na sve, od ISTINE se, na svu sreću, pobeći – NE MOŽE.

Na kraju, treba napomenuti da su upravo ovakve (čitaj: lokalne) karakteristike SVIH prirodnih pojava – već dugo vremena sredstvo manipulisanja svetskim javnim mnjenjem, i sve to u cilju – što uspešnijeg organizovanja (čitaj: globalne) pljačke stanovništva.

PRILOG: Raspored baričkih sistema (ciklona i anticiklona) nad Severnom Amerikom i Evropom, koji uslovljava svakodnevne regionalne promene rasporeda temperatura, a samim tim i promene temperaturnih trendova sa različitim predznakom nad određenim područjima ovih kontinenata. Na isti način funkcionišu SVE prirodne pojave, radi održanja globalnog ravnotežnog stanja, odnosno prirodnog balansa naše planete, pa i širih kosmičkih prostora.