BEOGRADSKA ŠKOLA METEOROLOGIJE (BŠM)

BEOGRADSKA ŠKOLA METEOROLOGIJE – novi naučni pristup u meteorologiji, koji je zasnovan na principima korelacije (međusobne zavisnosti) meteoroloških pojava i klimatskih procesa sa svim drugim (prirodnim) pojavama i procesima.

 

*** Sve informacije vezane za publikacije BEOGRADSKE ŠKOLE METEOROLOGIJE mogu se dobiti od meteorologa Nedeljka Todorovića, na e-mail adresu: nedeljko52@yahoo.com. ***

 

Veliki napredak u oblasti elektronskih tehnologija i kosmičkih istraživanja intenzivirao je razvoj mnogih naučnih oblasti. Nova saznanja neminovno otvaraju nova pitanja, ali i preispitivanja postojećih teorijskih postavki. Iznošenje novih ideja sa različitim pristupima, uz korišćenje najnovije merne satelitske tehnologije, daje osnovu za stvaranje novih naučnih pristupa, gde ni meteorologija nije izuzetak.

Pored novih tehnologija, za razvoj određene naučne oblasti bitna je i stvaralačka ideja koja nastaje u onom čoveku koji poznaje problematiku u okviru koje ne postoji jedinstveno mišljenje, ili se pak rađa sumnja u postojeću teoriju. Istoričari nauke su utvrdili da su do fundamentalnih otkrića u većini slučajeva došli veoma mladi ljudi ili oni koji su bili novi u istraživačkoj oblasti i stvaraoci koji su pre svega drugačije videli svet i istraživački problem. U nauci snaga argumenata vremenom ruši autoritete.

Rasuđivanje neopterećeno važećim opšteprihvaćenim naučnim postavkama predstavlja izazov za svakog predanog istraživača. Takav pristup, generalno posmatrano, neosporno vodi ka novim saznanjima. Ali, rezultati takvih istraživanja predstavljaju izazov i za one kojima su ponuđeni na uvid, a pogotovo za one koji se sa takvim rezultatima ne slažu.
„Uvek je lakše protiviti se nečemu što niste ni pokušali razumeti“, kaže Ezra Paund. Da nije lako izneti, a naročito dokazati svoje ideje koje nisu u skladu sa zacrtanim „naučnim istinama“ potvrđuje i slučaj američkog fizičara starije generacije Hola Lujsa, koji je 2010. godine podneo ostavku na članstvo u Američkom društvu fizičara, jer je bio nezadovoljan moralom svojih kolega. Ukratko, reč je o prevari povezanoj sa politikom globalnog zagrevanja, gde se mnoštvo naučnika povodi za novcem, a ne za nepristrasnim naučnim istraživanjima. U svojoj pismenoj ostavci Lujs kaže: „To (globalno zagrevanje) je najveća i najuspešnija pseudonaučna prevara koju sam video u svom životu kao fizičar“.

Novi pristup u naučnoj meteorologiji je korelacija između energija Sunčevog vetra i sinoptičke situacije u atmosferi Zemlje. Novi naučni pristup, zasnovan na heliocentričnoj meteorologiji, unosi novine u razumevanju pojedinih prirodnih pojava. Osnova novog naučnog pristupa zasnovana je na činjenici da je ukupna energija koju prima neka lokacija jednaka zbiru energije bele svetlosti i energije Sunčevog vetra, a da sinoptička situacija na Zemlji zavisi od raspodele magnetnih polja. Teorijske postavke heliocentrične meteorologije počivaju na kvantitativnim merenjima, koja ukazuju da svi meteorološki parametri, kao što su kiša, vetar, munje i celokupna sinoptička situacija imaju svoj početak na Suncu, a kraj na Zemlji. Prelaskom na heliocentričnu meteorologiju mnoge važeće teorijske pretpostavke zasnovane na geocentričnoj meteorologiji gube svoju validnost i odlaze u istoriju. To se naročito odnosi na teorijske postavke o stvaranju padavina, kretanju vetrova, stvaranju niskog i visokog atmosferskog pritiska, primena Koriolisove sile u meteorologiji, uticaj rotacije Zemlje na kretanje vetrova, kao i druge teorijske pretpostavke zasnovane na geocentričnoj meteorologiji. Međutim, veliki deo naučnih dostignuća, sa posebnim osvrtom na meteorološke kvantitativne rezultate, ostaje i dalje validan i predstavljaće osnovu buduće heliocentrične meteorologije.

Heliocentrična meteorologija predstavlja skup svih naučnih grana, i na taj način objedinjuje naučna dostignuća u astronomiji, astrofizici, fizici, hemiji i elektromagnetici.

Uloga moderne naučne heliocentrične meteorologije je da tumačenjem kvantitativnih rezultata, dobijenim iz gore pomenutih naučnih grana, daje finalno rešenje predstojećim sinoptičkim situacijama.

Autor teksta: Milan T. Stevančević, TAJNE SUNČEVOG VETRA, Beograd, 2004. godine

 

 

Publikacije BEOGRADSKE ŠKOLE METEOROLOGIJE – dostupne za pregledanje i preuzimanje:

 

TAJNE SUNČEVOG VETRA – Milan T. Stevančević (2004)

TEORIJSKE OSNOVE HELIOCENTRIČNE ELEKTROMAGNETNE METEOROLOGIJE – Milan T. Stevančević (2006)

BEOGRADSKA ŠKOLA METEOROLOGIJE – sveska 01 (2008)

BEOGRADSKA ŠKOLA METEOROLOGIJE – sveska 02 (2009)

BEOGRADSKA ŠKOLA METEOROLOGIJE – sveska 03 (2010)

BEOGRADSKA ŠKOLA METEOROLOGIJE – sveska 04 (2011)

BEOGRADSKA ŠKOLA METEOROLOGIJE – sveska 05 (2012)

BEOGRADSKA ŠKOLA METEOROLOGIJE – sveska 06 (2013)

BEOGRADSKA ŠKOLA METEOROLOGIJE – sveska 07 (2014)

BEOGRADSKA ŠKOLA METEOROLOGIJE – sveska 08 (2015)

BEOGRADSKA ŠKOLA METEOROLOGIJE – sveska 09 (2017)

BEOGRADSKA ŠKOLA METEOROLOGIJE – sveska 10 (2019)

 

*** Sve informacije vezane za publikacije BEOGRADSKE ŠKOLE METEOROLOGIJE mogu se dobiti od meteorologa Nedeljka Todorovića, na e-mail adresu: nedeljko52@yahoo.com. ***

 

 

 

 

Copyright © 2011. MeteoLogos – svet meteorologije (Sva prava zadržana)