BEOGRAD – rekonstruisane srednje mesečne i godišnje temperature vazduha na osnovu merenja Budimpešte

U ovom radu su tabelarno prikazane vrednosti srednjih mesečnih i godišnjih temperatura vazduha u Beogradu, za period od 1780. do 1847. godine, koje su dobijene na osnovu mernih podataka Budimpešte.

Naime, urađena je statistička korelacija između srednjih mesečnih i godišnjih temperatura vazduha Beograda i Budimpešte, za uporedni stogodišnji period 1901-2000. godina. Izračunat je koeficijent korelacije, koji je pokazao visok stepen korelacije između ova dva posmatrana niza, a onda je određena srednja vrednost razlike u podacima između ova dva grada.

SLIKA 1 – Rekonstruisane srednje mesečne i godišnje temperature u Beogradu za period od 1780. do 1847. godine

Na kraju, važno je napomenuti da će u narednom periodu biti urađena još jedna rekonstrukcija temperaturnih podataka za Beograd, koja će biti izvedena na drugačiji način od ove preliminarne. Međutim, sasvim je sigurno da se i nakon tako izvedene rekonstrukcije dobijene vrednosti srednjih godišnjih temperatura neće bitnije promeniti, dok su izvesne promene moguće kod vrednosti srednjih mesečnih temperatura pojedinih meseca, ali ipak bez bitnijeg uticaja na konačni rezultat takvih korekcija. U svakom slučaju, potrudićemo se da srednje mesečne temperature svakog pojedinačnog meseca iz rekonstruisanog perioda prikažemo na što je moguće preciznije i verodostojnije načine.

Autori rada: Vladimir Bilak i Nedeljko Todorović